//
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
 
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
  Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, Πηγές, GIS, Mελέτες Χωρικές Επδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Καλώς ήλθατε, στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού
Παρακολούθηση των αναπτυξιακών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων

μ ΕΛ.ΣΤΑΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 κατά 7,47%, ενώ τα πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 2,30%.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

d περισσότερες πληροφορίες >>

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια και εγκατάσταση 42 σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων σε 33 τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, και ειδικότερα στην Εγνατία Οδό, στους Κάθετους ’ξονες και σε επιλεγμένα τμήματα του εναλλακτικού-συμπληρωματικού της Εγνατίας Οδού εθνικού οδικού δικτύου. Η ενέργεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δράσης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας", ΕΣΠΑ (2007-2014).

traffic_counts_map
μ Χάρτης: οι θέσεις των εγκατεστημένων μετρητών κυκλοφορίας.
μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2016
μ Χάρτης: Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία 2015 στα τμήματα της Εγνατίας Οδού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

“Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και Επένδυση: ένα εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2014-2020”

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
του Καθ. Γεώργιου Μιχαηλίδη
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ)

European Social Progress Index

Εκδόθηκαν τα νέα αποτελέσματα της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για το σύνθετο δείκτη European Social Progress Index, ο οποίος εξετάζει την εξέλιξη της ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες μέσω μιας καινοτόμας μεθοδολογίας που δεν αναλύει μόνο παραδοσιακούς δείκτες όπως το ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα του European Social Progress Index παρουσιάζονται στην Αγγλική γλώσσα, με τη χρήση πινάκων, γραφημάτων και χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
maps/social_progress

 

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

==============================

 

Ζώνες Επιρροής Εγνατίας Οδού

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάσατηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Για την κατασκευή της Εγνατίας και τριών βασικών κάθετων αξόνων διατίθενται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 6,7 δις Ευρώ.

Η σημασία του έργου αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συγκρότησε το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, ώστε με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα, που αφορούν παραμέτρους όπως:
παράμετρος 1:
η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες,
παράμετρος 2:
το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
παράμετρος 3:
η οικιστική ανάπτυξη, οι χωροταξικές μεταβολές και η δικτύωση των αστικών κέντρων,
παράμετρος 4:
η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών, της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου,
παράμετρος 5:
η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε μεριμνά για την εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων σε άμεση σχέση με την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή με το «πριν» και το «μετά». Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα στοιχειοθετηθούν οι επιδράσεις στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστημα μεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου.

Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Ίντερνετ, αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

Tο Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού , στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αλλά και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα.

 
Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής
Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Σύλλα

ο ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
Έκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
 Περιεχόμενα
Εκτενής περίληψη έκθεσης
Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
Τελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
Περιεχόμενα
Εκτενής περίληψη έκθεσης
Executive summary
Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

===============

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

Ν. 3882/2010 (οδηγία INSPIRE) για τα γεωχωρικά δεδομένα - συμμετοχή στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) ΓΓΔΕ

 


portal: geodata.gov.gr

 

Μέλος της Ομάδας Στατιστικών Εκπροσώπων του ΥΠΥΜΕΔΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας αρχή σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας αρχή σελίδας

αναζήτηση
Έρευνα Google

ειδήσεις

Εκδόθηκαν τα νέα Δελτία Αποτελεσμάτων για τους Περιβαλλοντικούς Δείκτες:

l"ENV01: Έκθεση πληθυσμού σε Θόρυβο" (.pfd, 3MB)


l"ENV10: Ποιότητα των Υδάτων" (.pdf, 33MB)

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

- Αποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)

- Δελτία Αποτελεσμάτων Κοινωνικο-Οικονομικών Δεικτών:
μ Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ)
μ Επίπεδο Ανάπτυξης (κατα κεφαλή ΑΕΠ)
μ Εργατικό Δυναμικό
μ Επίπεδο Ανεργίας
μ Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
μ Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
μ Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
μ Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 (,pdf, 12,5 MB)

Κείμενο Εργασίας: Διαχείρiση Απορριμμάτων και Αποβλήτων κατά τη Λειτουργία της Εγνατίας Οδού (,pdf, 10,5 MB)

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

νέο έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου

- Οι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής 2014-2020

Eπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Χαρτοθήκη 26-01-2017