Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Οργάνωση του Παρατηρητηρίου
υποδομή

Με τη δημιουργία και ένταξη του Παρατηρητηρίου στην υπάρχουσα δομή της ΕΟΑΕ, διασφαλίζεται η λειτουργία του με το μικρότερο δυνατό κόστος σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα. Αξιοποιούνται ορθολογικότερα και αποδοτικότερα οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι και ο υπάρχων εξοπλισμός, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η μέγιστη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Εταιρίας.

Η βασική δομή του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να παρασταθεί με το παρακάτω διάγραμμα:

Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει οργανωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νομούς, τις Περιφέρειες και τους οικισμούς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Η λειτουργία και παραγωγή του Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου βασίζεται σε μια συνεχώς ανανεούμενη υποδομή:
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόμενο από Μηχανισμό Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων (Spatial Database Engine - SDE) και εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λειτουργικά προγράμματα (GIS, επεξεργασία μετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web development, παραγωγή εντύπων κλπ) και περιφερειακά (colour printers, plotter, scanner κλπ).
Επίσημα στοιχεία και επεξεργασμένα στατιστικά δεδομένα των απογραφών και ερευνών της ΕΣΥΕ και της Eurostat-REGIO.
Περιβαλλοντικά δεδομένα βάσει των επίσημων στοιχείων της Ε.Ε. (Corine Land Use, RAMSAR, NATURA 2000 κλπ).
Στοιχεία Κυκλοφορίας και Μεταφορών (μετρήσεις φόρτων στο οδικό δίκτυο, στοιχεία σύνθεσης, κατάταξης και αξιολόγησης του οδικού δικτύου, στοιχεία Εθνικών Ερευνών Προέλευσης-Προορισμού κλπ).
Ψηφιακά αρχεία Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων καθώς και στοιχεία της Ε.Ε. για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (TENs-T), τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (TINA), και πολιτικές-προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Χαρτογραφικά υπόβαθρα:

Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM, 3D)
Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες SPOT & IKONOS και ορθοφωτοχάρτες
Διοικητικά και γεωγραφικά όρια (NUTS 1-3, ΓΠΣ, ΟΤΑ-ΔΔ, προστατευόμενες περιοχές, χρήσεις γης CORINE κλπ.)
Ψηφιακά δεδομένα WDC-ESRI
Ενημερωμένο Οδικό και Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Ενημερωμένο Δίκτυο Οικισμών
Ενημερωμένο Υδρογραφικό Δίκτυο και Ακτογραμμή
Δίκτυο χωροσταθμικών καμπυλών
Εξοπλισμό συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων υποστηριζόμενο από σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS).
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και μετα-δεδομένων.
επικοινωνία
Τμηματάρχης:
Βασίλης Φούρκας (Πολ. Μηχ., PhD), τηλ: 2310 470 362,
Email: vfourkas at egnatia.gr
Διαχειριστής Συστημάτων:
Δημήτρης Ντούφας (Επιστ. Πlηροφορικής & GIS), τηλ 2310 470383, Email: ddoufas at egnatia.gr
 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
Γραμματεία Διεύθυνσης Συστημάτων και Τεχνολογιών
Email: ITSECR at egnatia.gr
Συνεργάτες - Επιστημονική Ομάδα:

Επιστημονική Υποστήριξη:

 

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

πληροφορίεςΤο Παρατηρητήριο της Εγνατίας ΟΔού συμπεριλαμβάνεται στα good practice projects του Interreg προγράμματος: Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience. Στόχος του προγράμματος REGIO-MOB είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Σκοπιμότητα και Αντικείμενο
Ιστορικό
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Υπηρεσίες

"Οδικό δίκτυο και σύστημα δεικτών: Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού": Παρουσίαση στην Ημερίδα "Συγκοινωνιακή Υποδομή και Χωρική Ανάπτυξη", Ερευνητικό Δίκτυο MetaNet, ΑΠΘ, 20/06/2007.

’ρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, Πρακτικά Ημερίδας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (επ.): Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης, 15 Μαρτίου 2006, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, σελ. 203-216 (.pdf, 1,7 MB)

Πόστερ παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 3,3 MB)
παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος (pdf file, 4,3 MB)
το πληροφοριακό σύστημα του Παρατηρητηρίου

Ο υπολογισμός των συγκοινωνιακών δεικτών βασίζεται στην παροχή κυκλοφοριακών δεδομένων και την υποστήριξη από το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ο υπολογισμός των περιβαλλοντικών δεικτών γίνεται με την υποστήριξη και την παροχή δεδομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διεύθυνση Μελετών του Τομέα Έργων & του τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τακτικής Συντήρησης του Τομέα ΛΕΣ της ΕΟΑΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεπή και αποτελεσματική συνεργασία οφείλονται επίσης στα Τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (α) Πληροφοριακών Συστημάτων, (β) Η/Μ & Τηλεματικής, (γ) GIS, (δ) Εκθέσεων Έργου, (ε) Δημοσίων Σχέσεων.

Για την αγγλική απόδοση κειμένων και περιεχομένων του ιστότοπου την περίοδο 2005-2013 οφείλουμε ειδικές ευχαριστίες στο (πρώην) Τμήμα Μεταφράσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη