Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 

 

22/06/2006
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON (European Spatial Planning Observatory Network - project 2.3.1: Application and effects of the ESDP in Member States)

...περισσότερα >>

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Το Σύστημα των Δεικτών
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ βασίζει τη διαχρονική καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών επιδράσεων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ σε ένα σύστημα δεικτών, εφαρμόζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες προδιαγραφές, μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα Ευρωπαϊκή πρακτική, και σε εναρμόνιση με τις προσπάθειες για την αποτίμηση των επιδράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου. Οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Για κάθε δείκτη συντάσσονται: (α) Το Τεχνικό Δελτίο στο οποίο δίνονται οι επιστημονικές και τεχνικές-μεθοδολογικές προδιαγραφές για τον υπολογισμό του. Ενδεικτικό παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου δείκτη παρουσιάζεται στο τέλος της εργασίας σε Παράρτημα. (β) Το Δελτίο Υπολογισμού στο οποίο περιγράφεται βήμα-βήμα ο τρόπος υπολογισμού και παρακολούθησης. (γ) Το Δελτίο Αποτελεσμάτων, στο οποίο παρουσιάζονται επεξεργασμένα τα αποτελέσματα και η διαχρονική και γεωγραφική εξέλιξη του κάθε δείκτη.

Τον Απρίλιο του 2008 το σύστημα δεικτών επικαιροποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε, και συντάχθηκε η 3η έκδοση των Τεχνικών Δελτίων των δεικτών. >>

Η προέλευση των πρωτογενών γεωγραφικών και στατιστικών δεδομένων προέρχονται μόνο από επίσημες και ελεγμένες πηγές (π.χ. ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμοί Μεταφορών και Αρμόδιες Υπηρεσίες του δημοσίου, πιστοποιημένες διεθνείς βάσεις δεδομένων, Eurostat, European Environmental Agency, EuroGeogrpahics, ESPON). Πρωτογενή δεδομένα για κάποιους συγκοινωνιακούς και περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος, ποιότητα ατμόσφαιράς σηράγγων, μετρήσεις θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης) προέρχονται από μετρήσεις που κάνουν αρμόδια Τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

Γενικά, το σύστημα δεικτών του Παρατηρητηρίου δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά υπόκειται σε συνεχή επισκόπηση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες, απαιτήσεις, και επιστημονικές εξελίξεις.

Πρέπει επίσης να τονιστεί πως οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο είναι συμβατοί και συγκρίσιμοι με τους δείκτες που χρησιμοποιούν βασικά προγράμματα της ΕΕ τα οποία ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τις χωρικές επιδράσεις των μεταφορικών υποδομών (π.χ. ESPON, EEA - TERM ).

Για την ανάλυση, ερμηνεία και σύνθεση των αποτελεσμάτων των δεικτών θα πρέπει, αφενός να συνεκτιμώνται οι μεταβολές των παρατηρούμενων μεγεθών στο χρόνο και στις διάφορες Ζώνες Επιρροής, και αφετέρου να αποτιμάται η βαρύτητα τους στην οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Υπ’ αυτή την έννοια, η συνθετική εκτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δεικτών, γίνεται γύρω από τέσσερις βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής:

Συνολικά, πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα περίπου 50 δεικτών, το οποίο ενημερώνεται και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με επιστημονικές παρατηρήσεις και λειτουργικές ανάγκες, αλλά και τις απαιτήσεις που προκύπτουν για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των περιφερειών στις Ζώνες Επιρροής του άξονα.

Σε επιμέρους ενότητες του ιστότοπου μπορείτε να δείτε τους συνοπτικούς πίνακες Κοινωνικο-Οικονομικών & Χωροταξικών, Περιβαλλοντικών και Συγκοινωνιακών Δεικτών. Αναλυτικότερα, κάθε δείκτης έχει τη δική του ιστοσελίδα, όπου δίνεται μια συνοπτική περιγραφή και παρέχεται πρόσβαση στα Τεχνικά Δελτία, στα Δελτία Αποτελεσμάτων, καθώς και σε σχετικούς πίνακες, γραφήματα και χάρτες (παράδειγμα). Τα σχετικά αρχεία παρέχονται ως επι το πλείστον σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf).

Acrobat Reader download Adobe Acrobat Reader

s3platform_link
 
 
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Τεχνικά Δελτία Δεικτών, έκδ. Οκτ. 2016 (.pdf file, 680 ΚΒ)

l3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

φΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: Αποτελέσματα δεικτών για τα θέματα (α) ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (γ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση

2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)

Κείμενο Εργασίας: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (.pdf, 800 KB)

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

νΤεχνικά Δελτία Δεικτών, έκδ. Μάιος 2009 (.pdf file, 630 ΚΒ)

ζώνες επιρροής Εγνατίας Οδού
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη