Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

σ φΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: Αποτελέσματα δεικτών για τα θέματα (α) ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (γ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Κάντε κλικ στους τίτλους των δεικτών για να δείτε όλα τα σχετικά αρχεία (τεχνικό δελτίο, δελτία αποτελεσμάτων κλπ) για κάθε δείκτη.

Συγκοινωνιακοί Δείκτες

Κυκλοφοριακός Φόρτος

Σύνθεση της Κυκλοφορίας

Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων

Χρόνος Διαδρομής ανά Οδικό Τμήμα

Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

Εμπορευματικές Μεταφορές

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα

Οδική Ασφάλεια

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό Δίκτυο

Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς

Συνδυασμένες Μεταφορές

Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων επί του ’ξονα

Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα

δ Παρουσίαση για τη οδική διασυνοριακή κινητικότητα και τις χωρικές εκφάνσεις της: "Trans-border movements in Northern Greece: seeking for spatial interactions",ΤHE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR BORDERLANDS STUDIES - ΤHE MULTIFACETED ECONOMIC AND POLITICAL GEOGRAPHIES OF INTERNAL AND EXTERNAL EU BORDERS, Veria, GR, 23-25 September 2010.
δ Η παρουσίαση περιλαμβάνει βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων έρευνας Προέλευσης-Προορισμού που πραγματοποιήθηκε το 2009 σε 10 μεθοριακούς σταθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (observe at egnatia.gr)
 

αρχή σελίδας

αναζήτηση
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

l μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου για το 2016

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

Κείμενο Εργασίας:
Εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2005-2013 (.pdf, 12ΜΒ)

Νέα δελτία αποτελεσμάτων δεικτών:
ς TRA 08 Οδική Ασφάλεια (.pdf, 200 ΚΒ)
ς
TRA01  Κυκλοφοριακός Φόρτος (.pdf, 1,2ΜΒ)
ς
TRA02 Σύνθεση της Κυκλοφορίας (.pdf, 200 ΚΒ)
ς
TRA07 Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα (.pdf, 1,9ΜΒ)

Κείμενο Εργασίας: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (.pdf, 800 KB)

TRA12: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς (.pdf, 300ΚΒ)
TRA03 "Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων" (.pdf, 230 KB)

Μελέτη κυκλοφοριακών δεικτών: εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς (2009) (.pdf, 1,9 MB)

περιβαλλοντικοί δείκτες
κοινωνικο-οικονομικοί & χωροταξικοί δείκτες

Ο υπολογισμός των συγκοινωνιακών δεικτών βασίζεται στην παροχή κυκλοφοριακών δεδομένων και την υποστήριξη από το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΟΔΗΓΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Διόδια-ΣΕΑ-ΧΣΑ
Κυκλοφοριακά Δεδομένα
Για περισσότερες πληροφορίες: traffic @egnatia.gr
 
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη