Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός των περιβαλλοντικών δεικτών γίνεται με την υποστήριξη και την παροχή δεδομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διεύθυνση Μελετών του Τομέα Έργων & του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τακτικής Συντήρησης του Τομέα ΛΕΣ της ΕΟΑΕ.

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Περιβαλλοντικός Δείκτης ENV03:
Συνοχή - Αποκοπή Οικισμών

Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους θεσμοθετημένα όρια) ή πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου κατοικημένων περιοχών, εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η αποκοπή της επικοινωνίας των οικισμών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολεοδομική τους οργάνωση, στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην ασφάλεια των κατοίκων. Το οδικό δίκτυο αποτελεί τη βασικότερη αιτία αποκοπής της επικοινωνίας των οικισμών.

Ο δείκτης έχει εφάπαξ χαρακτήρα. Δηλαδή, εκτιμάται για την κατάσταση πριν τη λειτουργία του έργου και μετά. Οι δύο χρόνοι που δίνονται στην κατηγορία «συχνότητα μέτρησης» έχουν περιεχόμενο επειδή το έργο αποδίδεται σε λειτουργία σταδιακά.

 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη