Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται σε συνεργασία με τα τμήματα Η/Μ & Τηλεματικής και Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας & Συντήρησης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.


Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Περιβαλλοντικός Δείκτης ENV04:
Ποιότητα Ατμόσφαιρας Σηράγγων

Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό των υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) εντός των σηράγγων, καθώς και τη διασπορά των τιμών των μετρήσεων. Η υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων CO και ΝΟ έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο δείκτης σχετίζεται με το ζήτημα του αποτελεσματικού αερισμού των σηράγγων που τίθεται ως όρος από τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η υπέρβαση του δείκτη καθεαυτή αντιμετωπίζεται κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα με τη λειτουργία των αυτόματων συστημάτων εξαερισμού. Ωστόσο, ο έλεγχός του δείκτη σε πιο μακροσκοπική βάση και κυρίως ο έλεγχος της διασποράς των τιμών δίνει πληροφορίες για την ασφάλεια σηράγγων, καθώς και για το αν προκύπτει ανάγκη μείωσης του ορίου υπέρβασης που τίθεται από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Πληροφορίες / Υλικό
l ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, Δεκ. 2016  
l ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016
.pdf, 22 MB
l ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, Δεκ. 2015  
l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015
.pdf, 14,5 MB
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάρτιος 2006
.pdf, 443 ΚΒ
Τεχνικό Δελτίο (metadata)
.pdf, 80 ΚΒ
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη