Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός των περιβαλλοντικών δεικτών γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διευθ. Μελετών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.


Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Περιβαλλοντικός Δείκτης ENV05:
Βαθμός Αποκατάστασης Τοπίου

Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει την αξία και το μήκος των έργων αποκατάστασης του τοπίου που εκτελούνται κατά μήκος της Εγνατίας οδού.

Η αποκατάσταση του τοπίου αποτελεί προϋπόθεση άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων τόσο από την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, όσο και από την αποκοπή των φυσικών περιοχών που επιφέρει ένας οδικός άξονας, και αποσκοπεί στην οικολογική και αισθητική εναρμόνιση ενός μεγάλου έργου υποδομής στο περιβάλλον της εκάστοτε περιοχής από την οποία διέρχεται

ΗΟ δείκτης με την προτεινόμενη μορφή περιγράφει τη αξία των έργων αποκατάστασης και όχι τον ίδιο τον βαθμό αποκατάστασης τοπίου. Με ειδική έρευνα είναι χρήσιμο να αξιολογηθεί η επίδραση της Εγνατίας στο φυσικό τοπίο και ο βαθμός αποκατάστασής του σε σχέση με τις κατευθύνσεις σχεδιασμού των ΜΠΕ, του Ο.Σ.Α.Τ. και τις προτάσεις των Μελετών Αποκατάστασης Τοπίου.

Πληροφορίες / Υλικό
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2010
.pdf, 200 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
.pdf, 150 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2008
.pdf, 160 KB
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2007
.pdf, 330 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάρτιος 2006
Ο υπολογισμός του δείκτη έγινε με βάση τα ποσά που έχουν πιστωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2006 για έργα αποκατάστασης τοπίου, μέσω των εγκατεστημένων εργολαβιών της Εγνατίας Οδού.
Πηγή Δεδομένων: Τμήμα Προγραμματισμού & Ελέγχου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Μάρτιος 2006.
.pdf, 630 ΚΒ
Τεχνικό Δελτίο (metadata)
.pdf, 80 ΚΒ
Χάρτης - Χρηματοδότηση αποκατάστασης τοπίου ανά τμήμα της Εγνατίας Οδού έως Μάρτιο 2006
.pdf, 500 ΚΒ
Χάρτης - Αποκατάσταση τοπίου στην Εγνατία Οδό έως Μάρτιο 2006
.pdf, 520 ΚΒ
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη