Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Περιβαλλοντικός Δείκτης ENV07:
Πιέσεις Μεταβολής Χρήσεων Γης

Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές κλπ.). Ειδικότερα μελετάται ο βαθμός μετατροπής (α) γεωργικής γης (καλλιεργούμενες εκτάσεις) σε αστική γη (β) φυσικών περιοχών σε αστική γη και (γ) φυσικών περιοχών σε γεωργική γη. Η μετατροπή αγροτικής γης σε μη αγροτική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και μείωσης φυσικών πόρων.

Επειδή η μελέτη των αλλαγών χρήσεων γης έχει περιεχόμενο μόνον σε μεγάλη κλίμακα ο δείκτης δεν είναι εύκολο να μελετηθεί σε πολλά σημεία. Επομένως, απαιτείται προσεκτικός προσδιορισμός των σημείων αυτών, τα οποία πρέπει να είναι σταθερά για ένα μακροχρόνιο διάστημα ώστε να είναι δυνατή η μελέτη των αλλαγών.

Ο δείκτης αποτελεί έμμεση εκτίμηση της επίδρασης του άξονα στους φυσικούς πόρους και στη βιοποικιλότητα. Η εκτίμηση των πραγματικών επιδράσεων είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που δεν μπορεί να καλυφθεί από απλούς επιχειρησιακούς δείκτες.

Πληροφορίες / Υλικό
.pdf, 2,3 MB
.pdf, 6 MB
.zip, (.xls), 0,33 MB
.zip, (.xls), 0,5 MB
ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤH ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ANA KOMBO ΜΕΛΕΤΗΣ, 2018
(.zip, .pdf)
(.zip, .pdf)
pdf, 0,5 ΜΒ
Τεχνικό Δελτίο ΔΕΙΚΤΗ ENV07-COMP3: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (metadata) - 2018
pdf, 0,5 ΜΒ
(.zip, .xml)

GIS big data Σύνολο δεδομένων για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού (1998- 2009).

Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2010

Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 1,7 MB)
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)

Χάρτες:
Δείκτης ENV07: Μεταβολές (1998-2007) βασικών κατηγοριών χρήσεων γης (αγροτική, φυσική, αστική) στις περιοχές πέριξ 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού:
- ΑΚ01 Ηγουμενίτσας
- ΑΚ05 Ιωαννίνων
- ΑΚ09 Γρεβενών
- ΑΚ11 Καλαμιάς
- ΑΚ12 Κοζάνης
- ΑΚ14 Βέροιας
- ΑΚ21-24 Περιοχή Θεσσαλονίκης
- ΑΚ31 Αγ. Σύλλας, Καβάλας
- ΑΚ32 ’σπρα Χώματα, Καβάλας
- ΑΚ34 Βανιάνο, Ξάνθης
- ΑΚ35 Βαφαίικα, Ξάνθης
- ΑΚ37 Κομοτηνής Δυτ.
- ΑΚ38 Κομοτηνής Ανατ.
- ΑΚ41 Αλεξανδρούπολης

.

 

 

 

pdf, 7,7 ΜΒ

Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
.pdf, 1,5 ΜΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2008
.pdf, 1,8 MB
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2007
.pdf, 1,4 ΜΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάρτιος 2006
.pdf, 1,15 MB
Τεχνικό Δελτίο (metadata)
.pdf, 80 KB
Χάρτης - Καλύψεις γης σε ζώνη 5 km εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού (CORINE LAND COVER 2000)
.pdf, 918 KB
Μεταβολές βασικών κατηγοριών χρήσεων γης στις περιοχές πέριξ 3 κόμβων της ΕΟ, Ιωαννίνων, Ευκαρπίας (Κ4) και Αν. Κομοτηνής
.pdf, 570 KB
Χάρτης - Μεταβολές στις καλύψεις γης 1990 - 2000 σε ζώνη 5 km εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού (CORINE LAND COVER 2000)
.pdf, 873 KB
Χάρτης - Καλύψεις γης σε ζώνη 5 km εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού (CORINE LAND COVER 1995)
.pdf, 740 KB
 
AcrobatRead arrow download Adobe Acrobat Reader
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη