Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τακτικής Συντήρησης του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, και με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διευθ. Μελετών, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.


Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Περιβαλλοντικός Δείκτης ENV10:
Ποιότητα των Υδάτων

Περιγραφή

Όπως κάθε μεγάλο έργο υποδομής με γραμμική διάταξη, έτσι και οι αυτοκινητόδρομοι, διασταυρώνονται με υδάτινα ρεύματα συνεχούς ή μη ροής, τα οποία είτε αποτελούν σημαντικούς τελικούς αποδέκτες είτε εκβάλλουν σε σημαντικούς τελικούς αποδέκτες. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών και τη διαταραχή των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων. Οι οικολογικές επιπτώσεις από τη ρύπανση των υδάτων είναι ποικίλες και συχνά συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο.

O Περιβαλλοντικός Δείκτης του Παρατηρητηρίου ENV10 για την ποιότητα των υδάτων παρακολουθεί και ελέγχει τα επίπεδα της ρύπανσης των παρακείμενων στον αυτοκινητόδρομο, της Εγνατίας Οδού, υδατορευμάτων και μέσω του δείκτη εντοπίζονται οι περιοχές στις οποίες παρατηρούνται υπερβάσεις και ελέγχονται με ακρίβεια και οι κύριες πηγές ρύπανσης. O δείκτης αποσκοπεί στον εντοπισμό των ευαίσθητων σημείων από την άποψη των ενδεχόμενων επιδράσεων του άξονα στο υδατικό δυναμικό. Επιπρόσθετα, ο δείκτης εντοπίζει και τους βασικούς ρυπαντές που προέρχονται αποκλειστικά από τον αυτοκινητόδρομο και τη χρήση του.

 
AcrobatRead arrow download Adobe Acrobat Reader
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη