Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Κοινωνικο-Οικονομικός & Χωροταξικός Δείκτης SET01:
Ωφελούμενος Πληθυσμός

Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από τον άξονα και o οποίος ορίζεται ως ο πληθυσμός βρίσκεται σε απόσταση ή/και χρονοαπόσταση (α) καθημερινών μετακινήσεων και (β) συχνών μετακινήσεων από τις έδρες των νομών και περιφερειών απ΄όπου διέρχεται ο άξονας.

Η απόσταση και η χρονοαπόσταση λαμβάνονται έτσι ώστε να μελετηθούν οι ακόλουθες τάσεις (α) η περιοχή καθημερινής μετακίνησης γύρω από τις έδρες των νομών που αποτελεί δυνητικά μια χωρο-λειτουργική ενότητα, (β) η περιοχή συχνών μετακινήσεων κυρίως γύρω από τα περιφερειακά αστικά κέντρα και (γ) η περιοχή ευρύτερων λειτουργικών διασυνδέσεων γύρω από τα περιφερειακά αστικά κέντρα. Ο δείκτης εκτιμάται και με τη χρήση μοντέλων όπως π.χ. το μοντέλο SASI (Spiekermann & Wegener, RRG-DE, ESPON-EC).

Πληροφορίες / Υλικό
.pdf, 1.4 ΜΒ
.pdf, 20 ΜΒ
.pdf, 20 ΜΒ
.pdf, 1,7 ΜΒ
Χάρτες: Ωφελούμενος πληθυσμός (απογρ. 2001) βάσει της πρόσβασης ανά ζώνες χρονοαποστάσεων, "χωρίς" και "με" την Εγνατία Οδό, με κέντρο (α) την Ηγουμενίτσα, (β) τα Γρεβενά, (γ) την Ξάνθη, και (δ) την Αλεξανδρούπολη
.pdf, 6 MB
.pdf, 13,2 ΜΒ
.pdf, 2,2 ΜΒ
.pdf, 1,1 ΜΒ
.pdf, 800 ΚΒ
.pdf, 598 ΚΒ
.pdf, 80 ΚΒ
.pdf, 850 ΚΒ
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί Δείκτες
s

Ωφελούμενος Πληθυσμός

s

Μέγεθος Αγοράς

s

Εργατικό Δυναμικό

s

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

s

Επίπεδο Ανεργίας

s

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

s

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

s

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

s

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

s

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

s

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

s

Πυκνότητα Πληθυσμού

s

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

s

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

s

Εξωτερικό Εμπόριο

s Μεταβολή Αστικής Γης
s

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

s

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

s

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

s

Επιχειρηματικότητα

περιβαλλοντικοί δείκτες

συγκοινωνιακοί δείκτες

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη