Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Κοινωνικο-οικονομικός & Χωροταξικός Δείκτης SET07:
Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

Περιγραφή

Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (προγραμματιζόμενες ΒΕΠΕ, τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που βρίσκονται στη Ζώνη ΙV και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη δυναμικότητα και (γ) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας οδού.

Οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιμότητα και στη δυναμικότητα των αναπτυξιακών υποδομών επηρεάζει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η βέλτιστη σύνδεση του οδικού δικτύου με τις αναπτυξιακές υποδομές αποτελεί βασική παράμετρο της ανάπτυξης γενικότερα των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες / Υλικό
.pdf, 1,8 ΜΒ
.pdf, 300 ΚΒ
.pdf, 2 MB
.zip, (.xls), 2 MB
.zip, (.xls), 2 ΜΒ

kl ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 2018

ΒΙΠΕ Κομοτηνής

ΒΙΠΕ Ξάνθης

ΒΙΠΕ Δράμας

ΒΙΠΕ Κιλκίς

ΒΙΠΕ Σερρών

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης

ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

ΒΙΠΕ Πρέβεζας

ΒΙΠΕ Λάρισας

.pdf, ~1,3 ΜΒ/file
.pdf, 1,7 ΜΒ
.pdf, 1,4 ΜΒ
(.zip, .xml)
(.zip, .xml)
(zip, 2 ΜΒ)
   
(zip, 0,4 ΜΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2010
.pdf, 900 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
.pdf, 440 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2008
.pdf, 500 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2007
.pdf, 500 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάρτιος 2006
.pdf, 580 ΚΒ
Τεχνικό Δελτίo (metadata)
.pdf, 68 ΚΒ
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, 2009 (.pdf, 3,5 MB)
- Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών (.pdf, 1,3 MB)
- Παράρτημα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων (.pdf, 7,8 MB)
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί Δείκτες
s

Ωφελούμενος Πληθυσμός

s

Μέγεθος Αγοράς

s

Εργατικό Δυναμικό

s

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

s

Επίπεδο Ανεργίας

s

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

s

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

s

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

s

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

s

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

s

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

s

Πυκνότητα Πληθυσμού

s

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

s

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

s

Εξωτερικό Εμπόριο

s Μεταβολή Αστικής Γης
s

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

s

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

s Εγκατάσταση Επιχειρήσεων
s

Επιχειρηματικότητα

περιβαλλοντικοί δείκτες

συγκοινωνιακοί δείκτες

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη