Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Κοινωνικο-οικονομικός & Χωροταξικός Δείκτης SET08:
Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του αυτοκινητόδρομου, και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας οδού, (γ) τον αριθμό των επισκεπτών στους χώρους αυτούς, όπου διατίθενται επίσημα στοιχεία και (δ) τη συνολική τουριστική κίνηση ανά νομό της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών (για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία).

Πληροφορίες / Υλικό
.pdf, 800 KB
.pdf, 800 ΚΒ
.pdf, 7,5 ΜΒ
.pdf, 23 ΜΒ
.pdf, 11ΜΒ
.pdf, 17 ΜΒ
.pdf, 8,3 ΜΒ
.pdf, 1,8 ΜΒ
.pdf, 1,8 ΜΒ
.pdf, 1,8 ΜΒ
.pdf, 4,5 ΜΒ
.pdf, 450 KB
.pdf, 380 KB
.pdf, 200 KB
Χάρτες: Τόποι ειδικού ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (.pdf, 3,5 ΜB)
Κεντρ. Μακεδονία (.pdf, 4,2 ΜB)
Δυτική Μακεδονία (.pdf, 2,7 ΜB)
Ήπειρος (.pdf, 3,9 ΜB)
Θεσσαλία (.pdf, 4,9 ΜB)
 
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
.pdf, 460 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2008
.pdf, 450 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2007
.pdf, 500 ΚΒ
Τεχνικό Δελτίo (metadata)
.pdf, 80 ΚΒ
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Κοινωνικο-Οικονομικοί & Χωροταξικοί Δείκτες
s

Ωφελούμενος Πληθυσμός

s

Μέγεθος Αγοράς

s

Εργατικό Δυναμικό

s

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

s

Επίπεδο Ανεργίας

s

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

s

Προσπελάσιμες Αναπτυξιακές Ζώνες

s

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

s

Μεταβολή Πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια

s

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

s

Ταξινόμηση Αστικών Κέντρων

s

Πυκνότητα Πληθυσμού

s

Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ

s

Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

s

Εξωτερικό Εμπόριο

s Μεταβολή Αστικής Γης
s

Μεταβολή Βιομηχανικής και Εμπορικής γης

s

Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων

s Εγκατάσταση Επιχειρήσεων
s

Επιχειρηματικότητα

περιβαλλοντικοί δείκτες

συγκοινωνιακοί δείκτες

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη