Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός των συγκοινωνιακών δεικτών βασίζεται στην παροχή κυκλοφοριακών δεδομένων και την υποστήριξη από το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Λειτουργία Εγνατίας Οδού
Μετρήσεις και Προβλέψεις Κυκλοφορίας
Θέσεις Μετρητών Κυκλοφορίας Στην Εγνατία Οδό
"ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ" 1ο Τεύχος Κυκλοφοριακών Δεδομένων
Για περισσότερες πληροφορίες: traffic @egnatia.gr.



Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Συγκοινωνιακός Δείκτης TRA04:
Χρόνος Διαδρομής στα Οδικά Τμήματα

Περιγραφή

Ο δείκτης εκτιμά τη μέση χρονοαπόσταση μεταξύ δύο σημείων (αρχή – πέρας τμήματος), συμπεριλαμβανομένων διαφόρων καθυστερήσεων.

Η χρήση πειραματικού οχήματος βοηθά σημαντικά στην εκτίμηση του συγκεκριμένου δείκτη, αφού καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της απόκλισης μεταξύ εκτιμώμενου και πραγματικού χρόνου διαδρομής.

Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στη δυνατότητα για εκτίμηση χρονοαποστάσεων μεταξύ συγκεκριμένων σημείων Προέλευσης - Προορισμού, και στην παροχή δεδομένων στον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας οδού.

 

 
AcrobatRead arrow download Adobe Acrobat Reader
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Συγκοινωνιακοί Δείκτες
ς

Κυκλοφοριακός Φόρτος

ς

Σύνθεση της Κυκλοφορίας

ς

Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων

ς

Χρόνος Διαδρομής ανά Οδικό Τμήμα

ς

Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

ς

Εμπορευματικές Μεταφορές

ς

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα

ς

Οδική Ασφάλεια

ς

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

ς

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

ς

Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό Δίκτυο

ς

Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς

ς

Συνδυασμένες Μεταφορές

ς

Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων επί του ’ξονα

ς

Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα

κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες

περιβαλλοντικοί δείκτες

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη