Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση


Ο υπολογισμός των συγκοινωνιακών δεικτών βασίζεται στην παροχή κυκλοφοριακών δεδομένων και την υποστήριξη από το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Λειτουργία Εγνατίας Οδού
Μετρήσεις και Προβλέψεις Κυκλοφορίας
Θέσεις Μετρητών Κυκλοφορίας Στην Εγνατία Οδό
"ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ" 1ο Τεύχος Κυκλοφοριακών Δεδομένων
Για περισσότερες πληροφορίες: traffic @egnatia.gr.Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

Συγκοινωνιακός Δείκτης TRA05:
Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

Περιγραφή

Ο δείκτης εκτιμά τον χρονικό διαχωρισμό μεταξύ των βασικών πόλεων της ζώνης επιρροής της Εγνατίας Oδού ή των πόλεων αυτών και τερματικών σταθμών ή μεταξύ τερματικών σταθμών, με τη χρήση οδικών μέσων μεταφοράς.

Πληροφορίες / Υλικό
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2010
.pdf, 5,3 ΜΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Απρ. 2009
.pdf, 280 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάιος 2008
.pdf, 600 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Ιούνιος 2007
.pdf, 820 ΚΒ
Δελτίο Αποτελεσμάτων, Μάρτιος 2006
.pdf, 772 ΚΒ
Τεχνικό Δελτίο (metadata)
.pdf, 70 ΚΒ
Χάρτης - Ισοχρονικές ζώνες μεταβολής της χρονοαπόστασης με κέντρο τα Ιωάννινα (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού)
.pdf, 623 ΚΒ

Χάρτης - Ισοχρονικές ζώνες μεταβολής της χρονοαπόστασης με κέντρο την Κοζάνη (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού)

.pdf, 609 ΚΒ
Χάρτης - Ισοχρονικές ζώνες μεταβολής της χρονοαπόστασης με κέντρο τη Θεσσαλονίκη (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού)
.pdf, 615 ΚΒ
Χάρτης - Ισοχρονικές ζώνες μεταβολής της χρονοαπόστασης με κέντρο την Κομοτηνή (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού)
.pdf, 614 ΚΒ
 
open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Συγκοινωνιακοί Δείκτες
ε

Κυκλοφοριακός Φόρτος

ε

Σύνθεση της Κυκλοφορίας

ε

Αριθμός Μετακινούμενων Προσώπων

ε

Χρόνος Διαδρομής ανά Οδικό Τμήμα

ε

Χρονοαπόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

ε

Εμπορευματικές Μεταφορές

ε

Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα

ε

Οδική Ασφάλεια

ε

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

ε

Πυκνότητα Οδικού δικτύου

ε

Κυκλοφοριακός Φόρτος στο Εθνικό Δίκτυο

ε

Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς

ε

Συνδυασμένες Μεταφορές

ε

Χαρακτηριστικά των Μετακινήσεων επί του ’ξονα

ε

Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα

κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες

περιβαλλοντικοί δείκτες

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη