Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 
INSPIRE

INSPIRE
EC-GIS

EUROGI

ETEMII

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) Παρατηρητηρίου
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει οργανωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νομούς, τις Περιφέρειες και τους οικισμούς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Η λειτουργία και παραγωγή του Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου βασίζεται σε μια συνεχώς ανανεούμενη υποδομή:
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόμενο από Μηχανισμό Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων (Spatial Database Engine - SDE) και εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λειτουργικά προγράμματα (GIS, επεξεργασία μετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web development, παραγωγή εντύπων κλπ) και περιφερειακά (colour printers, plotter, scanner κλπ.)
Επίσημα στοιχεία και επεξεργασμένα στατιστικά δεδομένα των απογραφών και ερευνών της ΕΣΥΕ και της Eurostat-REGIO
Περιβαλλοντικά δεδομένα βάσει των επίσημων στοιχείων της Ε.Ε. (Corine Land Use, RAMSAR, NATURA 2000 κλπ.)
Στοιχεία Κυκλοφορίας και Μεταφορών (μετρήσεις φόρτων στο οδικό δίκτυο, στοιχεία σύνθεσης, κατάταξης και αξιολόγησης του οδικού δικτύου, στοιχεία Εθνικών Ερευνών Προέλευσης-Προορισμού κλπ.)
Ψηφιακά αρχεία Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων καθώς και στοιχεία της Ε.Ε. για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (TENs-T), τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (TINA), και πολιτικές-προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης

Χαρτογραφικά υπόβαθρα:

Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM, 3D)
Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες SPOT και ορθοφωτοχάρτες
Διοικητικά και γεωγραφικά όρια (NUTS 1-3, ΓΠΣ, ΟΤΑ-ΔΔ, προστατευόμενες περιοχές NATURA & RAMSAR, καλύψεις γης CORINE κλπ.)
Ψηφιακά δεδομένα WDC-ESRI
Ενημερωμένο Οδικό και Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Ενημερωμένο Δίκτυο Οικισμών
Ενημερωμένο Υδρογραφικό Δίκτυο και Ακτογραμμή
Δίκτυο χωροσταθμικών καμπυλών
Εξοπλισμό συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων υποστηριζόμενο από σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS)
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και μετα-δεδομένων
 
<< μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη