Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Έρευνες και Μελέτες

2018, Ολοκληρωμένες μελέτες-έρευνες:

μ Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414/29.12.2017)

μ Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)

πληροφορίεςΠατώντας και κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο κάθε μελέτης μεταφέρεστε στην αντίστοιχη ειδική ιστοσελίδα με τα Παραδοτέα και σχετικό υλικό (π.χ. τεχνικές εκθέσεις, δελτία αποτελεσμάτων, δεδομένα και πίνακες, χάρτες, μεταδεδομένα κλπ). Τα αρχεία παρέχονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat .pdf (Portable Document Format) και συμπιεσμένα αρχεία .zip

===================================

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

=====================================

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
ε
Έκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε
Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές

-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
ε
Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
ε
Τελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε
Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary

ε
Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
ε Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
ε Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

=======================================

ςςΜελέτη αξιολόγησης και προοπτικών Παρατηρητηρίου (κωδ. αναφ. 5212), Φεβ. 2014
ς Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης
ς Εκτενής περίληψη - Executive Summary
ς ΠΕ04: Τελική Έκθεση - Σύνθεση Αποτελεσμάτων
ς ΠΕ03: Στρατηγικό Πλαίσιο
ς Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίων
ς ΠΕ02: Αξιολόγηση με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνώμων
ς ΠΕ01: Απολογισμός δράσεων - μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

========================================

«Μελέτη ετήσιων μετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη “έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο”»

ε Αποτελέσματα Περιβαλλοντικού Δείκτη ENV01: Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο

=========================================

«Προμήθεια υπηρεσιών για την υλοποίηση ετήσιων μετρήσεων και αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη “ποιότητα των υδάτων” στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων»

ε Αποτελέσματα Περιβαλλοντικού Δείκτη ENV10: Ποιότητα των Υδάτων

========================================

«Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης μετρήσεων και αναλύσεων των περιβαλλοντικών δεικτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων»

ε Αποτελέσματα Περιβαλλοντικού Δείκτη ENV02: Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους

========================================

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους τίτλους των ερευνών-μελετών που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2003-2009 (κάντε κλικ στους τίτλους για πρόσβαση στα σχετικά αρχεία).

1. Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής της Εγνατίας Οδού, Οκτώβριος 2004
2. Μελέτη Συγκοινωνιακών Δεικτών: Εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς
3. Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, 2009 (.pdf, 3,5 MB)
- Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών (.pdf, 1,3 MB)
- Παράρτημα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων (.pdf, 7,8 MB)
4. Πιλοτική Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων και Αξιών Γης σε 3 Περιοχές της ΄Αμεσης Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού
5. Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009 (.pdf, 1,7 MB)
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)
6. Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία Οδού

Επίσης, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των δεικτών και συντάσσει ειδικές Εκθέσεις σύμφωνα με ειδικές κατά θεματολογία ή/και γεωγραφική ενότητα απαιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων όπως οι Περιφέρειες, οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις κλπ.

Περισσότερα για τις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου στην ειδική ιστοσελίδα >>

jk Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τ.Θ. 60030 6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 470 200 Fax: 2310 475 937 e-mail: observe at egnatia.gr
Σημείωση: Για λόγους anti-spam, προκειμένου να στείλετε e-mail παρακαλούμε να αντικαταστήσετε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

espon tia

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη