Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 

 

>

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Προϊόντα

Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νομούς, τις Περιφέρειες και τους οικισμούς, το σύστημα μεταφορών, κσι το φυσικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.

Η παραγωγική λειτουργία, οπότε και τα «προϊόντα» του Παρατηρητήριου βασίζονται στις κάτωθι δραστηριότητες:
Συγκέντρωση, καταγραφή & επεξεργασία πληροφοριών
Εντοπισμός & αξιολόγηση διαφορετικών πηγών στοιχείων
Ταξινόμηση στοιχείων, υπολογισμός και στατιστική/ χαρτογραφική επεξεργασίων δεικτών

Το Παρατηρητήριο, δηλαδή, διαθέτει στο ενδιαφερόμενο κοινό έγκυρα στοιχεία και επικαιροποιημένες πληροφορίες για την εξέλιξη βασικών μεγεθών και φαινομένων που σχετίζονται με την κοινωνικό-οικονομική και εδαφική συνοχή, τα συστήματα μεταφορών και ιδιαίτερα την υποδομή και λειτουργία του οδικού δικτύου, καθώς επίσης και το περιβάλλον, στην ευρεία περιοχή επιρροής του συστήματος της Εγνατίας Οδού.

Κεντρικό αποτέλεσμα της παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου αποτελούν τα Δελτία Αποτελεσμάτων και η εξειδικευμένη κατά γεωγραφική περιοχή ή θεματολογία επεξεργασία των δεικτών, με τη μορφή κειμένου συνοδεία πινάκων και χαρτών, που διατίθενται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Βασικό προϊόν της παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητήριου της Εγνατίας Οδού αποτελούν οι Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών που παρακολουθούνται μέσω του συστήματος δεικτών.

Σε περιοδική βάση συντάσσονται οι Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού , με τις οποίες παρουσιάζεται μια περίληψη της κατάστασης και της εξέλιξης των ζωνών επιρροής. Οι Εκθέσεις Επιδράσεων έχουν στόχο να αναδείξουν τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ουσιαστική αξιοποίηση της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ώστε να υποστηριχθούν οι διαδικασίες για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πολιτικής από τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα από τις Περιφέρειες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού και χωροταξικού προγραμματισμού.

Επιπλέον, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συντάσσει Ειδικές Εκθέσεις σύμφωνα με ειδικές κατά θεματολογία ή/και γεωγραφική ενότητα απαιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων όπως οι Περιφέρειες, οι Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις κλπ.

εκδόσεις του Παρατηρητηρίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

εκθέσεις και μελέτες
αποτελέσματα
παρουσιάσεις
χάρτες
ενημερωτικά φυλλάδια


Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON (European Spatial Planning Observatory Network - project 2.3.1: Application and effects of the ESDP in Member States)

...περισσότερα >>

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι ’ξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

φΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: Αποτελέσματα δεικτών για τα θέματα (α) ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ (γ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη