Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Υπηρεσίες
Το Παρατηρητήριο οργανώθηκε και λειτουργεί ως μονάδα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ώστε με βάση σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και την ανάπτυξη μοντέρνας υποδομής πληροφοριακών συστημάτων να συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα, και να παρέχει έγκυρες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν τη βάση για την άμεση εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων και την ευέλικτη υποστήριξη του αναπτυξιακού και χωροταξικού προγραμματισμού με βάση παραμέτρους όπως:

το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στις περιοχές επίδρασης του άξονα,

η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες και στα αστικά κέντρα, γενικότερα, και ειδικότερα η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες,

η ισορροπία του δικτύου των οικισμών και η δικτύωση των αστικών και άλλων σημαντικών κέντρων,

τα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών, το επίπεδο της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου, και

την ποιότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις σε αυτό.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, δηλαδή, καθίσταται δυνατή η καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, περιβαλλοντι κών επιπτώσεων, κοινωνικό-οικονομικών, χωροταξικών και πολεοδομικών μεταβολών, και στη συνέχεια η επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις περιοχές που επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία της. Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική συνοχής της Ε.Ε., και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων περιφερειακής ανάπτυξης, και έτσι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραμματισμό των μελλοντικών επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Το υλικό του Παρατηρητηρίου είναι στη διάθεση των φορέων που χαράσσουν πολιτική για την ανάπτυξη των περιφερειών και του συνόλου του βορειοελλαδικού χώρου, αφού ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων που διαχειρίζεται δεν αφορά αυστηρά τη λειτουργία του άξονα για τον οποίο έχει ευθύνη η Εγνατία Οδός Α.Ε. αλλά την ευρύτερη περιοχή απ΄ όπου διέρχεται ο άξονας.

’λλωστε, σύμφωνα με την έρευνα ενδιαφέροντος που διεξήχθη το 2002 στα πλαίσια της Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου του Παρατηρητήριου διαπιστώθηκε πως: (α) ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς ανάπτυξης εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους δείκτες, (β) οι φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία κυρίως για το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και υποστήριξη προτάσεων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται, δηλαδή, ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην υπηρεσία όχι μόνο της Διοίκησης της Εταιρείας, αλλά και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα.

εκδόσεις του Παρατηρητηρίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

εκθέσεις και μελέτες
αποτελέσματα
παρουσιάσεις
χάρτες
ενημερωτικά φυλλάδια
Web Design & Management
Το Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και σε σχέση με σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση ιστότοπων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο παρών ιστότοπος αλλά και ο ιστότοπος για το Διάδρομο Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη.
European Transport Corridor, Thessaloniki-Istanbul (ETCTI)
Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Το Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αναπτύσσει εξειδικευμένη τεχνογωσία για την οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, υπολογισμού και παρακολούθησης διαφορών μεγεθών-δεικτών. Το πληροφοριακό σύστημα βασίζεται στη εύρυθμη λειτουργία του GIS σε συνδυασμό με βάσεις περιγραφικών και γεωγραφικών δεδομένων. Η περαιτέρω ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού και παρουσίασης των δεικτών, και την σύνδεση του GIS στο Ίντερνετ (WebGIS).
παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος
Παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής και Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος για τον Υπολογισμό και την Παρουσίαση των Δεικτών (.pdf file, 4.3 MB)
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

http://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη