Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Νέα, εκδηλώσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις

14.06.2017

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της, 2013-2015 (Κωδ. Αναφ. 5211), Δεκ. 2015 (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (Κωδ. Αναφ. 5354), Δεκ. 2015 (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ’’Ποιότητα της Ατμόσφαιρας’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5354» - Αύγ. 2016 (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ’’Ποιότητα των Υδάτων’’ στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, Δεκ. 2015 (.pdf, 22 MB)

 

27.04.2017

μ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ από τη Spatial Foresight GmbH: "Το μέλλον της Ευρώπης. και τα εδάφη της σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΕΕ των 27"

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ παρουσιάζει πέντε πιθανά σενάρια για το μέλλον της ΕΕ των 27. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα σενάρια στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις. Η έκθεση της Spatial Foresight απαντά σε αυτό το ερώτημα και επισημαίνει μερικές πιθανές χωρικές επιπτώσεις για καθένα από τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου. Η έκθεση διατίθεται στον διατίθεται στην αγγλική γλώσσα από τον ιστότοπο της Spatial Foresight

lThe future of Europe. And its territories? A response to the EC White Paper on the future of EU 27

NEW PUBLICATION by Spatial Foresight: The future of Europe. And its territories? A response to the EC White Paper on the future of EU 27. The EC White Paper presents five possible scenarios for the future of EU27. It however ignores the effects that these scenarios have on European regions and cities. The Spatial Foresight position paper gives a response to that and points at some possible territorial implications for each of the five scenarios of the White Paper.

 

 

30.03.2017

μ Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ): Ευχρηστα και ενημερωμένα αρχεία

Η ιστοσελίδα eaadhsy.gr/n4412 συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & ΚΗΜΗΔΗΣ" της ΕΑΑΔΗΣΥ

08.03.2017

μ Οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ 2014-2020
Guide to EU Funding 2014-2020

"The EPRS ‘Guide to EU Funding 2014-2020’ is a basic introduction to EU funding opportunities for regional and local authorities, NGOs, businesses, professionals and citizens. The objective is to provide an accessible list of the most important EU funds, and to provide potential beneficiaries with appropriate information on the opportunities the funding offers"...

source: https://epthinktank.eu/2017/02/20/guide-to-eu-funding-2014-2020

ς Download the Guide to EU Funding 2014-2020

 

26.01.2017

μ ΕΛ.ΣΤΑΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 κατά 7,47%, ενώ τα πραγματοποιηθέντα τονοχιλιόμετρα αυξήθηκαν κατά 2,30%.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

ς περισσότερες πληροφορίες >>

 

24.01.2017

"Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;"

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκδίδει το ενημερωτικό δελτίο "Δημογραφικά Νέα", στο τεύχος 28 του οποίου παρατίθεται επιστημονικό άρθρο του Καθηγητή, και επικεφαλή του ΕΚΔΑ, Βύρωνα Κοτζαμάνη με θέμα "Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;"

Το ερώτημα που απαντάται είναι εάν οι θάνατοι που είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις στη χώρα μας την τελευταία πενταετία, θα συνεχίσουν να υπερτερούν και στο μέλλον, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό. Εκτιμάται πως ο αναμενόμενος πληθυσμός το 2035 θα είναι μικρότερος αυτού του 2015, καθώς τα εκτιμώμενα θετικά ισοζύγια εισόδων-εξόδων δεν είναι δυνατόν υπερσκελίσουν τα ιδιαίτερα αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις -θάνατοι) της επόμενης εικοσαετίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

l «Δημογραφικά Νέα», ΕΔΚΑ Τεύχος 28, 2017

ς Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α), Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - www.e-demography.gr

 

18.01.2017

Το ToposText (http://topostext.org), είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει τις ψηφιακές εκδόσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια τα μέρη που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα.

 

19.12.2016

μ Το εργαστήριο του προγράμαματος MIND-SETS σχετικά με την κινητικότητα τον 21ο αιώνα:
A road to nowhere, a highway to hell or a stairway to heaven?

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, και συγκέντρωσε βασικούς Ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, καθώς και εκπροσώπους της ΕΕ, με στόχο την παρουσίαση της προσέγγισης του προγράμματος MIND-SETS στην κατανόηση του μεταβαλλόμενου ρόλου της κινητικότητας στις ζωές των ανθρώπων.

Σχετικά με τη νέα κινητικότητα του 21ου αιώνα διαπιστώνονται τάσεις όπως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, η “αυτοματοποιημένη κινητικότητα”, η “εικονική κινητικότητα”, η κινητικότητα ως υπηρεσία, η “πλήρως συνδεδεμένη κινητικότητα”. Είναι όμως αυτές οι τάσεις πραγματικά ένας δρόμος προς τα εμπρός για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη;

Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων εμπειρογνωμόνων, εκτιμάται πως η “κοινόχρηστη κινητικότητα”, είναι ήδη κοντά στη μέγιστη διείσδυση της στην αγορά. Γι 'αυτούς, η κινητικότητα σε 30 χρόνια από τώρα δεν θα είναι πολύ διαφορετική από ό, τι σήμερα - θα είναι μια κινητικότητα που κυριαρχείται από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ελέγχεται από τον άνθρωπο: ένας “δρόμος στο πουθενά” (road to nowhere).

Άλλοι ειδικοί επιστήμονες είναι επίσης επιφυλακτικοί, καθώς, επισημαίνουν ότι η “κοινόχρηστη κινητικότητα” θα μπορούσε να φθάσει ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο στα επόμενα 30 χρόνια, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα κοινόχρηστα αυτοματοποιημένα οχήματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον με την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άναρχης επέκτασης των πόλεων: ένας “αυτοκινητόδρομος στην κόλαση” (highway to hell).

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιο ελπιδοφόρο σενάριο καθώς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως η “κοινόχρηστη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα” έχει θετικές επιδράσεις: τα ατυχήματα μειώνονται, οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χώρο στάθμευσης, και ο έλεγχος της κυκλοφορίας οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης: "σκάλα για τον ουρανό” (stairway to heaven).

Κάθε ένα από αυτά τα τρία σενάρια είναι δυνατό να αποτελέσει την πραγματική μορφή της κινητικότητας και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων της, ενώ η δημόσια πολιτική θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στον καθορισμό του σεναρίου που θα επικρατήσει.

ς Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις παρουσιάσεις της Ημερίδας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος MIND-SETS

ς The MIND-SETS approach: Mobility as a lifestyle, information, service and reality concept

ς Future mobility trends: Car sharing and automated mobility

ς www.mind-sets.eu

 

μ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ενιαία Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών για τις μάκρο--περιφέρειες στην ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)

Οι στρατηγικές αφορούν τις εξής μακρο-περιφέρειες: (α) περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, (β) περιοχή του Δούναβη, (γ) περιοχή Αδριατικής και του Ιονίου και (δ) περιοχή των Άλπεων. Η έκθεση παρέχει μια εκτίμηση της κατάστασης της εφαρμογής των υφιστάμενων στρατηγικών και καταγράφει τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Συνολικά, η εφαρμογή των τεσσάρων μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, που καλύπτει 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 χώρες μη μέλη της ΕΕ, έχει δημιουργήσει ισχυρότερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και την εδαφική συνοχή, καθώς και για την προστιθέμενη αξία τους. Η Έκθεση διαπιστώνει την αύξηση του συντονισμού και της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών σε ορισμένους τομείς (π.χ. αξιοπλοΐα, ενέργεια, κλιματική αλλαγή), καθώς και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ (Δυτικά Βαλκάνια), φέρνοντάς τους πιο κοντά στην ΕΕ.

Η Έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποία παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της κάθε μακρο-περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

l European Commission report on the implementation of EU macro-regional strategies

l European Commission Staff Working Document on the implementation of EU macro-regional strategies

ς Macro-regional strategies

ς The EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)

 

14.12.2016

μ Ημερίδα της ΕΛΣΤΑΤ «Στατιστικές και Μαζικά Δεδομένα (Big Data)», Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016

Πραγματοποίηθηκε με επιτυχία η Ημερίδα της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Στατιστικές και Μαζικά Δεδομένα (Big Data)», στον Πειραιά, στο κτίριο της ΕΛΣΤΑΤ, στις 09.12.2016.

Η Ημερίδα περιελάμβανε 8 κεντρικές εισηγήσεις από ειδικούς επιστόμονες, στελέχη οργανισμών όπως Eurostat, EC-JRC, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΤ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", και η εταιρεία Future Intelligence Ltd.

Οι ομιλητές παρουσίασαν και κάλυψαν το θέμα μέσω εισηγήσεων που αναφέρονται στις πολιτικές, νομικές και επιστημονικές-τεχνολογικές πλευρές του θέματος, αναδεικνύοντας βασικά ζητήματα όπως οι δημόσιες πολιτικές και υποδομές, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι μεθοδολογίες και τα πρότυπα, καθώς και συναφείς ερευνητικές και πιλοτικές δράσεις, σε σχέση με τα Μαζικά Δεδομένα (Big Data) στις δημόσιες στατιστικές.

Η Ημερίδα αποτέλεσε μια πολύ καλή «εισαγωγή» στο νέο τεχνολογικό «φαινόμενο» (και όχι «είδος», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο της Eurostat) που ονομάζεται «μαζικά δεδομένα» (big data).

Οι ομιλητές περιέγραψαν διάφορους «ορισμούς» για το τι είναι τα “μαζικά δεδομένα». Μια κοινή συνισταμένη αφορά το ότι ως «big data» μπορούν να θεωρηθούν τα σύνολα πολλών δεδομένων (έως και μικρο-δεδομένων), πολύπλοκα (πολλές φορές "μη-δομημένα" και "πολύμορφα"), από διαφορετικές πηγές (μηχανήματα, μετρητές, αισθητήρες, στατιστικές έρευνες κλπ), που η συνεχής (σε πολλές περιπτώσεις) ροή τους γίνεται σε υψηλές ταχύτητες, οπότε διαμορφώνουν πολύ μεγάλο όγκο, ενώ η διαχείριση-ανάλυσή και η διαλειτουργικότητά τους έχει υψηλές απαιτήσεις τεχνογνωσίας (και δεξιοτήτων) ώστε να θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα.

Για περισσότερα:

ς Ιστοσελίδα Ημερίδας

ς Βig Data EUROPE

ς Πρόγραμμα ISA²
The ISA² programme supports the development of digital solutions that enable public administrations, businesses and citizens in Europe to benefit from interoperable cross-border and cross-sector public services)

ς Πρόγραμμα SSnet Big Data

ς Statistical Data and Metadata eXchange (wiki)

ς Statistical Data and Metadata eXchange (EUROSTAT)

ς Ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ - ΙΠΣΥ (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων: Πρόγραμμα ΜΕΔΑ - Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
& webGIS (openstreet map) εφαρμογή για την πόλη του Σικάγo

ς ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: Πρόγραμμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - Ευφυή Δίκτυα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας & synaisthisi IoT platform

ς JRC-IPTS: Workshop on Big Data (Seville, 2015)

ς JRC: Proceedings of 2016 conference on Big Data from Space (BiDS'16)

ς future intelligence ltd

 

 

 

07.12.2016

μ 8ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές - Θεσσαλονίκη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) διοργανώνουν το «8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Το μέλλον των μεταφορών στην Ελλάδα: Ένα όραμα για το 2030» το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, την 28η και 29η Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

> Περισσότερες πληροφορίες: 8ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές

 

02.12.2016

To Eυρωπαϊκο Παρατηρητήριο Χωροταξίας (ESPON) έχει αναπτύξει μια σειρά από πρακτικά εργαλεία (εγχειρίδια) για την υποστήριξη και την απλοποίηση της χρήσης και ανάλυσης δεδομένων και χαρτών. Τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των στρατηγικών χωρικής πολιτικής και για τη διάδοση των δεδομένων που συλλέγονται και των αποτελεσμάτων από τα έργα του ESPON. (στην αγγλική γλώσσα)

ESPON Toolbox – Guidance Sheets Practical Tools for Analysis and Policy-making

ESPON has developed a series of practical tools to support and simplify the use and analysis of data and maps. The tools can be used in the preparation of territorial policy strategies and disseminate the data collected and other results from the ESPON projects. They provide an easy communicative way to disseminate ESPON’s main findings and results.

The main aim of the ESPON Toolbox is to facilitate the use of territorial evidence by policy makers and researchers. This enables policy-makers and other practitioners to position their region in a wider European context, compare their region with other regions and understand the main relevant European policies that might impact territorial development.

http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_Guidance/

30.11.2016

Έκθεση της Γεν Διεύθ. Περιφερειακής Πολιτικής: Συλλογή τεκμηριωμένων αποδείξεων για την εκτίμηση των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν από τα διασυνοριακά προγράμματα INTERREG (στην αγγλική γλώσσα)
μ EC, INFOREGIO Report: Collecting solid evidence to assess the needs to be addressed by Interreg cross-border cooperation programmes

Η Έκθεση προσδιορίζει τα κύρια εμπόδια, τις δυνατότητες και τις ανάγκες για την ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Οι πιο σημαντικές ανάγκες, οι οποίες είναι κατάλληλες και προσιτές για τα προγράμματα Interreg, χαρτογραφούνται μέσω μιας σειράς δεικτών δομημένων σε επίπεδο εδαφικής NUTS3. Η βάση δεδομένων αναφέρει 25 δείκτες, που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ των 62 παραμεθόριων περιοχών, εκ των οποίων 45 είναι ηπειρωτικές και 17 είναι οι παραθαλάσσιες . Τα εμπόδια που καλύπτονται από τη μελέτη είναι κοινωνικο-οικονομικά, φυσικά, πολιτιστικά και σχετίζονται με κανονιστικά και θεσμικά εμπόδια. Οι δημόσιες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις πιο σημαντικές ανάγκες, δηλαδή εκείνες με υψηλό αντίκτυπο στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή Επιπλέον, η Έκθεση συνιστά να αναπτυχθούν νέοι "διασυνοριακοί" δείκτες, που δεν είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήταν χρήσιμοι για την ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμών αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες στο website της Inforegio, EC

27.10.2016

ESPON (Ευρωπαϊκό Παρατητηρητήριο Χωροταξίας)

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στοχευμένη Ανάλυση

To ESPON ανακοίνωσε τη νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από Δημόσιες Αρχές και επαγγελματίες σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι κοκ) για στοχευμένες αναλύσεις και μελέτες των χωρικών (ή "εδαφικών") επιδράσεων τομεακών πολιτικών και έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON2020. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 13.01.2017.

Οι προτάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των χωρικών επιδράσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικών και έργων με στόχο την άμεση ενημέρωση και υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) πατήστε εδώ

μ Report - policy Brief: Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation

Σύμφωνα με το ESPON, πολυκεντρικότητα - δηλαδή η πολυκεντρική χωρική διάρθρωση - είναι μια έννοια που ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις πόλεις, σε συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές, να εξερευνήσουν τις κοινές δυνατότητες και να αναδείξουν τη δυναμική της συμπληρωματικότητας, η οποία φέρνει προστιθέμενη αξία που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τις επιμέρους περιφέρειες και πόλεις ξεχωριστά.

 

19.10.2016

URBAN DATA PLATFORM: Data sharing and visualization platform for European cities and regions

LUISA Territorial Modelling Platform, JRC

The State of European Cities, 2016 Report - Directorate-General for Regional and Urban Policy of the European Commission and UN-Habitat

Knowledge Centre for Territorial Policies

T-NET / TRANSTOOLS

The RHOMOLO Model, JRC

 

17.10.2016

European Social Progress Index

Εκδόθηκαν τα νέα αποτελέσματα της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για το σύνθετο δείκτη European Social Progress Index, ο οποίος εξετάζει την εξέλιξη της ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες μέσω μιας καινοτόμας μεθοδολογίας που δεν αναλύει μόνο παραδοσιακούς δείκτες όπως το ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα του European Social Progress Index παρουσιάζονται στην Αγγλική γλώσσα, με τη χρήση πινάκων, γραφημάτων και χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
maps/social_progress

 

13.10.2016

μ Εκδόθηκαν τα νέα Δελτία Αποτελεσμάτων για τους Περιβαλλοντικούς Δείκτες:

l"ENV01: Έκθεση πληθυσμού σε Θόρυβο" (.pfd, 3MB)

l"ENV10: Ποιότητα των Υδάτων" (.pdf, 33MB)

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι συμβάσεις με αντικείμενο τη διενέργεια μετρήσεων και αναλύσεων-χαρτογραφήσεων που αφορούν τον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο πλαίσιο των συμβάσεων (α) Σύμβαση υπ. αριθμ. 5211: «Μελέτη ετήσιων μετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο"» και (β) Σύμβαση υπ. αριθμ. 5322:«Προμήθεια υπηρεσιών για την υλοποίηση ετήσιων μετρήσεων και αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "ποιότητα των υδάτων" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων».

Με βάση τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα των δύο παραπάνω συμβάσεων συντάχθηκαν και εκδόθηκαν τα Δελτία Αποτελεσμάτων των αντίστοιχών Δεικτών, τα οποία αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου. Για να ενημερωθείτε σχετικά κάντε κλικ σταυς παρακάτω τίτλους για πρόσβαση στις ιστοσελίδες των δεικτών:

- "ENV01: Έκθεση πληθυσμού σε Θόρυβο"

- "ENV10: Ποιότητα των Υδάτων"

 

μ Κείμενο Εργασίας: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (,pdf, 800 ΚΒ)

Το Κείμενο Εργασίας ανιχνεύει το θέμα της επίδρασης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού ως προς την λειτουργία και ανάπτυξη των χώρων και τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς στη ζώνη επιρροής της.

Συγκεκριμένα το Κείμενο Εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πρώτης ανάλυσης της επισκεψιμότητας και των εισπράξεων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού αλλά και στη Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν (α) τα εισιτήρια επισκεπτών και τις εισπράξεις σε μουσεία (περίοδος: 2000-2015) και (β) τα εισιτήρια επισκεπτών και τις εισπράξεις σε αρχαιολογικούς χώρους για την περίοδο 2000-2015.

μουσεια και αρχ. χώροι

 

10.10.2016

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια και εγκατάσταση 42 σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων σε 33 τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, και ειδικότερα στην Εγνατία Οδό, στους Κάθετους Άξονες και σε επιλεγμένα τμήματα του εναλλακτικού-συμπληρωματικού της Εγνατίας Οδού εθνικού οδικού δικτύου. Η ενέργεια υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δράσης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας", ΕΣΠΑ (2007-2014).

Στον επισυναπτόμενο χάρτη παρουσιάζονται οι θέσεις των εγκατεστημένων μετρητών κυκλοφορίας.

traffic_counts_map

Η λειτουργία των 42 σταθμών διευρύνει και αναβαθμίζει το σύστημα κυκλοφοριακών μετρήσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό και το κενό που υπάρχει σε στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στο βασικό οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών εξυπηρετώντας άμεσα (ως άξονες εισόδου-εξόδου) τις διασυνοριακές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών.

Παράλληλα, η τροφοδότηση του στρατηγικού κυκλοφοριακού μοντέλου που έχει αναπτύξει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με περισσότερα και πληρέστερα στοιχεία μετρήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αξιοπιστίας του και την παραγωγή εγκυρότερων αναλύσεων και προβλέψεων προκειμένου να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό-μελέτη νέων έργων, καθώς και γενικότερα για το σχεδιασμό μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σημειώνεται επίσης ότι, στην παρούσα φάση, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ενιαίας βάσης αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τους μετρητές κυκλοφορίας. Με την ολοκλήρωση της βάσης θα υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής τυποποιημένων αναφορών με τα βασικά αποτελέσματα των μετρήσεων (κυκλοφοριακοί φόρτοι και ταχύτητες διερχόμενων οχημάτων ανά ώρα/ημέρα/μήνα, ανά κατηγορία οχήματος, κλπ). Οι αναφορές αυτές θα είναι στη διάθεση των Δημοσίων Αρχών, των αναπτυξιακών φορέων και των πολιτών, μέσω της ανάρτησής τους στον ιστότοπο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στο Ίντερνετ. Προς το παρόν, τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2016 καθώς και ο χάρτης με την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία στα τμήματα της Εγνατίας Οδού για το 2015 διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στο Ίντερνετ:

μ Χάρτης: οι θέσεις των εγκατεστημένων μετρητών κυκλοφορίας.
μ Τα διαθέσιμα ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2016
μ Χάρτης: Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία 2015 στα τμήματα της Εγνατίας Οδού


lΔημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου το Κείμενο της Συνέντευξης του Καθ. Γεώργιου Μιχαηλίδη
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ)
με θέμα:
"Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και Επένδυση: ένα εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2014-2020”

=======================================

μ Στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 &18 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) οργανώνει μια σειρά παράλληλων εργαστηρίων (parallel workshops) για την παρουσίαση μελετών του, με θέματα ενδιαφέροντος του τουριστικού τομέα. Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα την Δευτέρα 17/10/2016 και είναι οργανωμένα σε τρεις παράλληλες θεματικές ενότητες: «Τουριστικά Προϊόντα», «Χωροταξία και Περιβάλλον» και «Θεσμικά Θέματα».

Περοσσότερες πληροφορίες: https://www.eventora.com/el/Events/parallel-workshops

 

25.09.2016

Νέα Έκθεση REBIS (Regional Balkans Infrastructure Study - Update)

O Οργανισμός SEETO (South Eastern EUrope Transport Observatory) ανακοίνωσε την τελική έκδοση της Έκθεσης REBIS Έκθεση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.seetoint.org/wp-content/uploads/downloads/2016/10/REBIS-Update-Final-Report-Main-Text.pdf

Ο κύριος στόχος της Έκθεσης REBIS είναι να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκτεταμένου δικτύου SEETO, ειδικά στο χώρο των Δυτικών Βαλκανίων. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει φυσικές επενδύσεις προτεραιότητας, καθώς και μη-φυσικές βελτιώσεις συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών, θεσμικών και διαχειριστικών αλλαγών που απαιτούνται για τη μείωση των εμποδίων και την αποτελεσματική απόδοση του δικτύου.

=============================

European Commission - Regional Policy
Key achievements of Regional Policy 2007-2014 - Greece

31.03.2016

 

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

εξώφυλλο

Παρουσιάσεις των εισηγητών >>

ΠΟΑΔΕΠ

15.02.2016

- Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων:


μ Οδική Ασφάλεια

Ο υπολογισμός, σε τακτική βάση, των δεικτών οδικής ασφάλειας για την Εγνατία Οδό, που αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, παρέχει τα δεδομένα για το πρώτο στάδιο της «Κατάταξης και διαχείρισης της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο» σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη «διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών».

Τα αποτελέσματα του δείκτη αποτελούν προϊόν ειδικής επεξεργασίας των καταγεγραμμένων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων στην Εγνατία Οδό από το 2000, που αποδόθηκαν τα πρώτα τμήματα του αυτοκινητόδρομου στην κυκλοφορία, μέχρι και το 2015.

 

23.02.2016

- Νέα Δελτία Αποτελεσμάτων:
μ Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ)
μ Επίπεδο Ανάπτυξης (κατα κεφαλή ΑΕΠ)
μ Εργατικό Δυναμικό
μ Επίπεδο Ανεργίας
μ Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς
μ Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
μ Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
μ Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης

18.02.2016

Moving Beyond GDP: New Regional Social Progress Index

Νέος Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για τις Περιφέρειες της ΕΕ, πέρα από το ΑΕΠ

Στις 16.02.2016 εκδόθηκε για διαβούλευση το προσχέδιο του περιφερειακού Δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Ο νέος σύνθετος και ολοκληρωμένος δείκτης,έχει ως στόχο να μετρήσει την κοινωνική πρόοδο και συνοχή των 272 ευρωπαϊκών περιφερειών ως συμπλήρωμα των παραδοσιακών μέτρων της οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης και συγκλισης.

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες διατίθενται στην Αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index

More information 

Explore interactive maps of the Social Progress Index for the EU

Explore Social Progress Index scorecards for each region in the EU

Learn more about the methodology behind the Social Progress Index for the EU

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλλούν στο email: regio-papers@ec.europa.eu.

 

 

22.01.2016

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 (,pdf, 12,5 MB)

Στη Θεματική Έκθεση αναλύεται, για την περίοδο 2004-2014, η χωρική διάρθρωση της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων. Ειδικότερα, εξετάζονται ο αριθμός και ο όγκος νέων οικοδομών και ο αριθμός νέων κατοικιών συνολικά για την περίοδο 2004-2014, καθώς και οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν στις ακόλουθες δύο υποπεριόδους: α) 2004-2009 και β) 2009-2014. Επίσης, εξετάζεται σε επίπεδο Περιφερειών και Νομών της Ζώνης IV, ο αριθμός νέων κατοικιών ανά 1.000 κατοίκους. Μέσω του συγκεκριμένου δείκτη σταθμίζεται η οικοδομική δραστηριότητα για κατοικία ως προς τον πληθυσμό της κάθε περιοχής και εκφράζεται η ζήτηση που υπάρχει σε μια εδαφική ενότητα για κατοικία ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατοίκων της.

 

Κείμενο Εργασίας: Διαχείρiση Απορριμμάτων και Αποβλήτων κατά τη Λειτουργία της Εγνατίας Οδού (,pdf, 10,5 MB)

Το Κείμενο Εργασίας παρουσιάζει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων που καταγράφονται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού κατά τη λειτουργία του, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των καταγραφόμενων συλλεγόμενων απορριμμάτων για την περίοδο 2006 – 2014.

 

11.01.2016

Evaluating Effects of EU Cohesion Policy

Competition for the best evaluations of EU Cohesion Policy organized by the Directorates-General for Regional and Urban Policy and Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. The best contributions will be presented in the 2016 conference on "Effectiveness of EU Cohesion Policy"

Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) παρέχονται στον σχετικό ιστότοπο της ΓΔ Περιφερειακής Πoλιτικής της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policyevaluations/

 

16.12.2015

Cohesion Policy Open Data| European Commission

Πλατφόρμα ανοιχτής πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα αναμενόμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο των διαφόρων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (European Structural and Investment Funds: ESIF, 2014-2020). Οι επενδύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

> https://cohesiondata.ec.europa.eu/

 

27.11.2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε, στις 24.11.2015 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Παρουσιάσεις των εισηγητών:

"Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020"
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)

"Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του"
- ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"

“15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα και εκτιμήσεις 2005-2015"
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [& ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

"Ο ρόλος και οι συνέπειες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα"
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Eντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)

"Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήματα και αποτελέσματα 2010-2015"
- ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

"Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)

Το απολογιστικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.

Φωτογραφίες από την Ημερίδα μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση observe at (@) egnatia.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 στις 9.30 π.μ. στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώνει με αφορμή την 15χρονη ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με θέμα :

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)

Για τη δωρεάν αυθημερόν μετακίνηση των προσκεκλημένων από την περιφέρεια θα διατεθούν δύο λεωφορεία: ένα από Ιωάννινα (διαμέσου Κοζάνης) και ένα από Κομοτηνή (διαμέσου Καβάλας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές της ημερίδας.

Επικοινωνία: "AΡΤΙΟΝ", κα Βιβή Ράπτη, τηλ: 26140 07909, fax: 26140 07909, e-mail: virapti@otenet.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - Παρατηρητήριο: Βασίλης Φούρκας - Ζωή Γεροθανασίου, τηλ: 2310 470362-513-349, fax: 2310 470258, email: observe@egnatia.gr.

Παρακαλούμε δέστε το Πρόγραμμα της Ημερίδας και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής σας ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η πρόσκληση.

 

09.11.2015

Εκδόθηκε με ανάρτηση στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού η "3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ" που αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

Κάντε κλικ εδώ για άμεση πρόσβαση στην 3η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

13.07.2015

ε DG REGIO, EC report: Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach

This study analyses 21 cases from all over Europe, with different thematic foci and on different geographical scales. It shows that a place-based approach is already being applied in Cohesion Policy and that this can give tangible results. The most important lesson from this analysis is that before anything else a, sometimes rather drastic, change in the mind-set of decision makers is needed.
Inforegio -Regional Policy, EC >>>>

 

ε e-Πολεοδομία, Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών - ΥΠΑΠΕ

 

12.06.2015

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Προμήθεια Υπηρεσιών για τη διοργάνωση ενημερωτικής και επιστημονικής εκδήλωσης του Παρατηρητηρίου της "Εγνατία Οδός ΑΕ"

Κωδ. αναφοράς: 5394
Είδος: Προμήθειες
Προθεσμία Υποβολής έως: 13/7/2015
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/6/2015

>> Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης>>

 

11.06.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού" Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

Στην Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και αποτυπώνουν την οικονομική ύφεση στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης του αυτοκινητόδρομου).
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία απεικόνιση των καταγραφόμενων τάσεων, στο σύνολο της Ζώνης και στις επιμέρους Περιφέρειές της (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2), από την περίοδο που φαίνονται τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης και μετά. Για λόγους σύγκρισης, η εξέλιξη των εξειδικευμένων δεικτών εξετάζεται επίσης στο σύνολο της Χώρας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.
Ειδικότερα, για την αποτύπωση της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη επιλέχθηκαν να εξεταστούν 12 δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 4 γενικές κατηγορίες που αποτελούν και ξεχωριστές ενότητες της παρούσας Έκθεσης: (α) δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης, (β) δείκτες εισοδήματος και ευημερίας, (γ) δείκτες απασχόλησης και ανεργίας και (δ) δείκτες φτώχειας.

>> πατήστε εδώ για απευθείας πρόσβαση στο αρχείο της Έκθεσης>>

 

20.05.2015

-Ολοκληρώθηκε η ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
εΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
ε Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
εΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary
ε Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
ε Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
ε Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

 

Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη "ENV01 Έκθεση Πληθυσμού σε Θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού >>>

Το γενικό συμπέρασμα από την συστηματική παρακολούθηση του δείκτη από το 2007 και μετά είναι ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού οδηγεί εξ αρχής στην παράκαμψη των υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη, σε σχέση με το παρελθόν, ως προς τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο.

Παράλληλα με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται κοντά στη ζώνη διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια για τους δείκτες Lden( 70dB(A)) & Lnight (60dB(A)). Εξαίρεση αποτελούν περιορισμένες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Α/Κ Ιωνίας – Α/Κ Ευκαρπίας – Α/Κ Γηροκομείου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κυρίως οι χρήσεις είναι μη οικιστικές.

Επισημαίνεται ότι δεν ήταν πάντα εφικτό να εκτελεστούν οι μετρήσεις σε θέσεις όπου μπορούσε να «απομονωθεί» ο θόρυβος από την Εγνατία Οδό σε σχέση με άλλες πηγές θορύβου (όπως κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους και στο οδικό δίκτυο της περιοχής). Αντίστοιχα στα πλαίσια της χαρτογράφησης θορύβου διαπιστώθηκε ότι δεν εκτίθεται πληθυσμός σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων.

 

18.05.2015

Προκηρύξεις διαγωνισμών:

1. «Εκπόνηση μελέτης Μεταβολών Χρήσεων Γης, Eγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης - Κωδ. Αναφοράς 5414»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 30/6/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 22/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
-Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

3. «Εκπόνηση μελέτης Δεικτών Προσπελασιμότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος - Κωδ. Αναφοράς 5403»
- Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 1/7/2015
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 23/6/2015
- Ημερ/νία Δημοσίευσης: 19/5/2015
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

 

22.04.2015

Εκδόθηκε το νέο 16σέλιδο έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)


ν

αγγλική έκδοση (16-page presentation of the Observatory)
s

Διαδρομή, τμήματα/κόμβοι της Εγνατίας Οδού και πρόοδος έργων στους κάθετους άξονες, Απρ. 2015 (.pdf, 4,5ΜΒ)

Εκδόθηκε το νέο δελτίο αποτελεσμάτων για τον δείκτη TRA04: Χρόνος Διαδρομής στα Οδικά Τμήματα (.pdf, 3 MB)

 

17.03.2015

ηη Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Νέα αποτελέσματα του δείκτη μεταφορών Passenger transport demand (CSI 035/TERM 012) - στην αγγλική γλώσσα >>

05.03.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου η Θεματική Έκθεση "Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού" Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)
Η Έκθεση αναλύει τις περιοχές τουρισμού και την τουριστική κίνηση στη Ζώνη Επιρροής των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη).

 

- Europe 2020 indicators: comparing Member States performance

Η μονάδα ανάλυσης της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (Analysis unit of DG for Regional Policy) έχει εκδόσει τα ενημερωτικά δελτία 28 χωρών για να στηρίξει την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Κάθε δελτίο καθιστά εύκολη τη σύγκριση των επιδόσεων μιας χώρας με το μέσο όρο της ΕΕ και με την καλύτερη και χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

ηη Οι πληροφορίες και τα ενημερωτικά δελτία είναι στην αγγλική γλώσσα. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα...

 

12.01.2015

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου το Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον περιβαλλοντικό δείκτη ENV01 "Έκθεση Πληθυσμού σε θόρυβο".
Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό πρόγραμμα ηχομετρήσεων στις οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνούνται ειδικές μελέτες για την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, πραγματοποιήθηκαν 24ωρες ηχομετρήσεις και χαρτογράφηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο και με τη συνδρομή του Τμήματος Κυκλοφορίας του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Συντήρησης της EOAE.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (.pdf, 11ΜΒ)

 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Intelligent Τransport Systems ITS)
Δημοσιεύθηκαν (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οι νέοι κανόνες για τη βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τους χρήστες του οδικού δικτύου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ..

ηη Commission Delegated Regulation of 18.12.2014 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services
ηη Annex: Data categories (as referred to in Articles 2, 8, 9, 10 and 12)
ηη The provision of EU-wide real-time traffic information services accompanying the Commission Delegated Regulation
ηη Traffic and Travel Information

 

07.01.2015

Δημοσιεύθηκε (στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα) οδηγός για τις απαραίτητες αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBA) που θα πρέπει να συνοδεύουν τα επενδυτικά σχέδια ως εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020. Περιέχει γενικές και μεθοδολογικές οδηγίες καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα (π.χ. αυτοκινητόδρομος και σιδηρόδρομος που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΤΕΝ-Τ).

ηη Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects December 2014 Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (.pdf, 6MB)

 

05.01.2015

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του PublicaMundi (FP7) με στόχο να κάνει ευκολότερη τη διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, είναι διαθέσιμη στο labs.geodata.gov.gr.
Το labs.geodata.gov.gr είναι ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για τις τεχνολογίες που αναπτύσσει το PublicaMundi, προσφέροντας πρόσβαση σε πρωτότυπα λογισμικού και υπηρεσιών πριν τη μεταφορά τους στο geodata.gov.gr

ηη http://www.publicamundi.eu
ηη http://labs.geodata.gov.gr
ηη http://geodata.gov.gr/geodata

 

Νέο Δελτίο Αποτελεσμάτων για τον Δείκτη SET06: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (περιλαμβάνει στοιχεία αεροδρομίων και λιμένων) >>>

 

15.12.2014

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2014,λειτουργεί η εφαρμογή Census Hub της Eurostat, με τα αποτελεσματα των Απογραφών Πληθυσμών και Κατοικιών 2011 στα κράτη-μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών).
ηη http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census

"6η 'Εκθεση Συνοχής" από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην ελληνική γλώσσα)
"Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις Περιφέρειες και Πόλεις της ΕΕ": Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Επιλεγμένοι χάρτες από την 6η Έκθεση Συνοχής της Ε.Ε. (Ιουλ. 2014)
- Κατά κεφαλή ΑΕΠ (ΜΑΔ) 2011
- Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ 2000-2008-2011
- Δείκτες ανεργίας, 2008-2013
- Ποσοστό ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας, 2010-2011
- Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, 2013

 

12.12.2014

Νέο χαρτογραφικό εργαλείο της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO - Inforegio) με πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και το αντικείμενο των κύριων συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, στους παρακάτω τομείς: (α) Ενέργεια, (β) Ε&Α, (γ) Περιβάλλον, (δ) Μεταφορές και (ε) άλλα.
Inforegio viewer:
http://ec.europa.eu/regional_policy/argis_viewer/index.cfm

 

08.12.2014

Νέα Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών στην Ε.Ε. (στην αγγλική γλώσσα):
lEEA Report No 7/2014 Cover Image TERM 2014: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA (European Environment Agency), Published: 08 Dec 2014

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
Παραδοτέο ΠΕ03: έκθεση μεθοδολογίας
ηη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ3: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

 

10.11.2014

Πληροφορίες και αποτελέσματα του προγράμματος SENSOR project για την εκτίμηση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της ΝΑ Ευρώπης >>
- Χάρτες και υλικό ανά χώρα
- Χάρτης για την Ελλάδα (1): Road Risk
- Χάρτης για την Ελλάδα (2): Star Rating Results

 

05.11.2014

lΔελτία Αποτελεσμάτων Δεικτών, Οκτ. 2014:
k Εργατικό Δυναμικό
k Επίπεδο Ανεργίας
k Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
k Τομεακή Σύνθεση ΑΠΑ
k Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης
kkk Εξωτερικό Εμπόριο
kkk Επιχειρηματικότητα

 

03.11.2014

Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στη Συνεδριακή Εκδήλωση «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό», Ιωάννινα 22/10/2014 :
"Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου"
(.pdf, 9 MB)

lΈντυπο "ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ": Αφιέρωμα στη Συνεδριακή Εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα με θέμα: “ Πέντε χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία,τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό

 

24.10.2014

ανακοίνωση διεξαγωγής διαγωνισμού
«Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού κυκλοφοριακών μετρήσεων - Κωδικός Αναφοράς 5375»

- Προθεσμία Υποβολής έως: 4/12/2014
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 28/11/2014
- Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2014
- Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
- Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

17.03.2014

Νέοι Κανονισμοί με πληροφορίες και χάρτες για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
(κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους για άμεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΙΙ με νέους ενδεικτικούς χάρτες (λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες μη μέλη της ΕΕ)

GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec 2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11/12/2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility CEF)

Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1316/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Συγκρότηση του κύριου δικτύου μεταφορών: Οι διάδρομοι του κύριου δικτύου και διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
ηη Corridor maps
ηη GIS dymanic maps of TEN-T
ηη EU Funding for TEN-T
ηη Greece report
ηη Orient-East Med Core Network Corridor

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The planning methodology for the trans-European transport network (TEN-T): Building the Transport Core Network: Core Network Corridors and Connecting Europe Facility

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22/09/2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

ηη TENtec Public Portal: overview on the European Commission's work in relation to the Trans-European Transport Network (TEN-T)

ηη
TEN-T MAPS: CORE NETWORK CORRIDORS & Core and Comprehensive networks (EU and third countries)

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών

 

13.10.2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265) -
Παραδοτέα ΠΕ1_ΠΕ2: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων

ηη Περιεχόμενα (.pdf, 200 ΚΒ)
η Έκθεση
(.pdf, 5,2 ΜΒ)
η Εκτενής περίληψη
(.pdf, 1,7 ΜΒ)
η Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
(.pdf, 8 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙ: Χάρτες
(.pdf, 3 ΜΒ)
η Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές

 

29.08.2014

Δελτίο τύπου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας:
Υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την ανάλυση σκοπιμότητας και τον έλεγχο της βιωσιμότητας του πολυτρόπου διαδρόμου της εγκεκριμένης Δράσης «SEA2SEA» στα πλαίσια του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) >>>

28.07.2014

Δημοσιεύτηκε η 6η έκθεση συνοχής από την Γεν. Διευθ. Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ (στην αγγλική γλώσσα)
=============
σ
Νέα Υπηρεσία: Cohesion Policy Open Data Platform
παρέχει πληροφορίες και χάρτες για βασικούς δείκτες συνοχής στις περιφερειακές ενότητες της ΕΕ

 

15.07.2014

σ Εξωτερική δημοσιεύση για τη συνοριακή διάβαση Νυμφαίας - Μακάζας μέσω του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Νυμφαία: Αλλοι για τα μποστάνια κι άλλοι για τις παραλίες, εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, 13.07.2014

ξ 16σέλιδο έντυπο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)
ν

αγγλική έκδοση (16-page presentation of the Observatory)
s

 

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ε.Ε.: IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON SOCIAL, ECONOMIC AND TERRITORIAL COHESION OF THE EUROPEAN UNION, DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES REGIONAL DEVELOPMENT
The Study uses a combination of quantitative and qualitative methods in order to provide an overview of the impact of the crisis across four Member States (Italy, Germany, Poland and Bulgaria) and eight regions, in terms of economic, social and territorial cohesion, and to assess the responses of cohesion policy to counteract the crisis
>>κάντε κλικ εδώ για την πλήρη έκθεση >>

 

09.07.2014

Νέο Κείμενο Εργασίας του Παρατηρητηρίου:
Εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2005-2013 (.pdf, 12ΜΒ)

σ Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για τα νέα οχήματα (χορήγηση αδειών) Τον Ιούνιο του 2014 κυκλοφόρησαν 10.475 νέα αυτοκίνητα και 4.585 μοτοσικλέτες (άνω των 50 cc), έναντι 7.160 αυτοκινήτων και 3.612 μοτοσικλετών το Ιούνιο του 2013. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τον Ιούνιο έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 52.282 νέα αυτοκίνητα και 16.974 μοτοσικλέτες, σημειώνοντας αύξηση 28.5% και 6.1% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013.

Το Δελτίο Τύπου με τα στοιχεία και γραφήματα της ΕΛΣΤΑΤ

 

02.07.2014

σ Εξωτερική δημοσιεύση: Voria.gr (του Τάσου Τασιούλα)

"Μόνο σε ένα Σάββατο κατέβηκαν από τον κάθετο άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 44.000 τουρίστες και 12.600 οχήματα και έπεται συνέχεια. Τι γίνεται με την εκκρεμότητα των 5 χλμ"...

...συνέχεια >>>

 

30.06.2014

σ Νέα δελτία αποτελεσμάτων δεικτών:

ς SET02: Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ) (.pdf, 11,2ΜΒ)

ς
SET04: Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας (ΑΕΠ ανά κάτοικο) (.pdf, 11,4 ΜΒ))


19.06.2014

Νέο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Παρατηρητηρίου: Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων 2009-2012 (.pdf, 8ΜΒ)

SEE 2020 Baseline Report: Towards Regional Growth
Τhe report, presented at the First SEE 2020 Governing Board meeting, reflects the intensive work on implementation of the RCC’s SEE 2020 Strategy, as integral part of the RCC SWP 2014 – 2016, carried out during the past months, coordinated by the RCC Secretariat.
Published: 19.06.2014
Download: EN

 

10.06.2014

External research paper: ATH. P. VAVATSIKOS, M. GIANNOPOULOU: TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE IMPACTS EVALUATION THE CASE OF EGNATIA MOTORWAY IN GREECE, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2014

05.06.2014

«Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης μετρήσεων και αναλύσεων των περιβαλλοντικών δεικτών για την "ποιότητα της ατμόσφαιρας" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων»
Κωδ. αναφοράς: 5354

- Είδος: Προμήθειες
- Προθεσμία Υποβολής έως: 14/7/2014
- Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 8/7/2014
- Ημερομηνία Δημοσίευσης: 4/6/2014

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

07.05.2014

κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και στα σχετικά αρχεία εγγράφων

ξ Νέα δελτία αποτελεσμάτων δεικτών:

ς TRA08 Οδική Ασφάλεια (.pdf, 200 ΚΒ)

 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 2014-2020

ς Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020

ςς 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (885/ΕΥΣΣΑΑΠ 74/10-1-2014)

ς Διαβούλευση σχεδιασμού και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)"

ςς Σύνοψη Στρατηγικής για τους Τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος

ςςΆξονες Προτεραιότητας και Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος

ςςΔιάγραμμα Αξόνων Προτεραιότητας

ςς 2η έκδοση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

σχετικά επίσημα έγγραφα της ΕΕ

ςςΛευκή Βίβλος για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών

ςςΚανονισμός σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ένωσης για την Ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

ςςΚανονισμός Connecting Europe Facility

ς Επίσημα έγγραφα - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Λευκά Βιβλία

 

24.04.2014

Νέα δελτία αποτελεσμάτων δεικτών:
ς TRA01  Κυκλοφοριακός Φόρτος (.pdf, 1,2ΜΒ)
ς
TRA02 Σύνθεση της Κυκλοφορίας (.pdf, 200 ΚΒ)
ς
TRA07 Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα (.pdf, 1,9ΜΒ)

ς Δείκτες Οδικής Ασφάλειας (2012) (.pdf, 280ΚΒ)

Χάρτης κυκλοφοριακού φόρτου (ΕΜΗΚ) 2013 (2 MB)
Χάρτης κυκλοφοριακού έργου (οχημ/χλμ ανα Περιφέρεια) 2013 (2 MB)

 

ςςΔελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ: Αφίξεις μή κατοίκων από το εξωτερικό (Δ`Τρίμηνο 2013): Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει ότι, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου 2013, οι αφίξεις µη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 15,5%, σε σύγκριση µε αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου 2012.
Η αύξηση των οδικών αφίξεων μέσω των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού είναι 28,8% ενώ των αεροπορικών αφίξεων 11,9%.

>> Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου κάντε κλίκ εδώ >>
ς Για τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία "αφίξεων μη κατοίκων στην Ελλάδα" (Αφίξεις στα Σύνορα) κάντε κλικ εδώ >>

ςςΔελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών 2012
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2012 σε σχέση με το 2011.
Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.
Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών, στις φορτώσεις παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιστοιχούν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική, ενώ στις εκφορτώσεις, τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιστοιχούν στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

>> Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου κάντε κλίκ εδώ >>

ς Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για "Οχήματα" ('Αδειες Κυκλοφορίας κατά κατηγορία)

ς Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για "Στόλο Οχημάτων" (Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κυκλοφορία κατά κατηγορία, χρήση και νομό στην Ελλάδα)

 

07.04.2014

ςςΟργανισμός Λιμένα Καβάλας - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/4/2014
για το έργο: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄)»

12.03.2014

ςςΜελέτη αξιολόγησης και προοπτικών Παρατηρητηρίου (κωδ. αναφ. 5212), Φεβ. 2014
ς Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης
ς Εκτενής περίληψη - Executive Summary
ς ΠΕ04: Τελική Έκθεση - Σύνθεση Αποτελεσμάτων
ς ΠΕ03: Στρατηγικό Πλαίσιο
ς Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίων
ς ΠΕ02: Αξιολόγηση με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνώμων
ς ΠΕ01: Απολογισμός δράσεων - μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

 

16.02.2014

ΕΛ.ΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, Οκτ. 2013

INEA, TEN-T project: "Sea2Sea: Developing a multimodal freight corridor to connect the Aegean to the Black Sea"

 

14.01.2014

Χάρτης δικτύων και διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (2013) στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (.pdf, 3 ΜΒ)
- Πηγές:
λ EC, DG Transport, REVISION OF TEN-T GUIDELINES
κ EC, DG Transport, TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS

 
 

 

αναζήτηση
Έρευνα Google

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


 
fg
αρχείο ειδήσεων
 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
 
Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"
Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη