EGNATIA ODOS S.A.
egnatia motorway OBSERVATORY e-newsletter
# 20
web site
Σεπτέμβριος 2017
- ενημερωτικό δελτίο

μ Ανοιχτά Δεδομένα: διαθέσιμα σύνολα του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών (data.gov.gr) αλλά και στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (www.inspire.okxe.gr).
Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει μέσω του ιστότοπου observatory.egnatia.gr σύνολα ανοικτών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες: http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html

Τα διαθέσιμα σύνολα ανοικτών δεδομένων του Παρατηρητηρίου θα διατίθενται προσεχώς και από το σχετικό portal ανοικτών δημόσιων δεδομένων http://data.gov.gr

σ Κατάλογος Εγγράφων και Αρχείων της ΕΟΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας» (ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-010 Παρ. 2)

http://www.data.gov.gr/
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

 

μ To Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συμμετείχε στο 5ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 14 - 15 Ιουλίου 2017 Porto Rio, Πάτρα, στην
- Ειδική Συνεδρία με τίτλο «Μεγάλα οδικά έργα, η επόμενη ημέρα», Παρασκευή 14/7
/2017

- Συμμετέχοντες ομιλητές στη συνεδρία
- Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
- Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
- Στέλιος Πενθερουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
- Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ, Γενικός Διευθυντής ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ
-Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών Πατρών,
- Αθανάσιος Μπέλλας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)
- Δρ Βασίλης Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
- Συντονιστής: Πάνος Τουμάσης, Δημοσιογράφος MEGA Channel

- Η παρουσίαση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού με τίτλο "Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η περίπτωση της Εγνατίας Οδού"

- Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης του Παρατηρητηρίου με βάση τις ερωτήσεις των διοργανωτών

- Συμπεράσματα - Απολογισμός Συνεδρίου (αφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

- Ομιλητές και Συντονιστές (αφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

- Φωτογραφίες (αφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

 

μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

lΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (.pdf, 500 ΚΒ)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εκπόνηση μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων - αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "Έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (.pdf, 15 ΜΒ)

l 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ''Ποιότητα της Ατμόσφαιρας'' στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (.pdf, 14,5 MB)

l 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις των Περιβαλλοντικών Δεικτών για την ''Ποιότητα της Ατμόσφαιρας'' στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (.pdf, 22 MB)

lΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Μετρήσεις και Αναλύσεις του Περιβαλλοντικού Δείκτη ''Ποιότητα των Υδάτων'' στη Ζώνη Διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων (.pdf, 22 MB)

 

μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ¶ρθρο του Παρατηρητηρίου στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (τεύχος 201, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017, σελ. 16-23)
σ Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Χωρικών Επιδράσεων του Αυτοκινητοδρόμου- το Παράδειγμα του Τουρισμού

σσ

 

 

μ Δυναμικοί Χάρτες για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και τους Διαδρόμους Μεταφορών από τη ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών της ΕΕ - GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec)

 

μ Benchmarking Regional Structure Finding reference regions based on structural similarities -
Συγκριτική αξιολόγηση Περιφερειακής Διάρθρωσης βρίσκοντας περιοχές αναφοράς με βάση διαρθρωτικές ομοιότητες

Στο ιστότοπο S3 Platform [Smart Specialisation Platform] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατίθεται (στην αγγλική γλώσσα) ένα διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει να εντοπιστούν οι περιοχές αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση της διάρθρωσης μίας Περιφέρειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, βάσει μιας μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από κοινού από την Orkestra - Βασκικό Ινστιτούτο Ανταγωνιστικότητας και την S3 Platform.

Για περισσότερες πληροφορίες:
s3 platform_benchmarking

 

μ Ο κατάλογος ανοικτών δεδομένων του Joint Research Centre (JRC) της ΕΕ είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει στους επιστήμονες, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους δημοσιογράφους και άλλους χρήστες γρήγορη πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτή τη στιγμή περιέχει 1629 σύνολα δεδομένων από 44 συλλογές δεδομένων. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά και διοχετεύεται στην Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριών Ανοικτού Κώδικα (EU Open Data Portal).

φ O κατάλογος δεδομένων του Joint Research Centre (JRC) είναι προσβάσιμος στο https://data.jrc.ec.europa.eu

 

μ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ από τη Spatial Foresight GmbH: "Το μέλλον της Ευρώπης. και τα εδάφη της σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΕΕ των 27"

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ παρουσιάζει πέντε πιθανά σενάρια για το μέλλον της ΕΕ των 27. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα σενάρια στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις. Η έκθεση της Spatial Foresight απαντά σε αυτό το ερώτημα και επισημαίνει μερικές πιθανές χωρικές επιπτώσεις για καθένα από τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου. Η έκθεση διατίθεται στον διατίθεται στην αγγλική γλώσσα από τον ιστότοπο της Spatial Foresight

lREPORT: The future of Europe. And its territories? A response to the EC White Paper on the future of EU 27

 

μ Το Oxford Internet Institute ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου και καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος στο Social Data Science

φ Πληροφορίες

 

μ Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ): Ευχρηστα και ενημερωμένα αρχεία

Η ιστοσελίδα eaadhsy.gr/n4412 συντηρείται και υποστηρίζεται από τη "Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & ΚΗΜΗΔΗΣ" της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

μ Το ToposText (http://topostext.org), είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει τις ψηφιακές εκδόσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, με έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια τα μέρη που αναφέρονται στα αρχαία κείμενα.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή στέλνοντας email στην διεύθυνση observe@egnatia.gr.

 

Το Παρατηρητήριο καταγράφει και παρακολουθεί τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, με βάση ένα πληροφοριακό σύστημα δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως:

. η κινητικότητα και η προσπελασιμότητα,
. η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
. η ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και
. η ποιότητα περιβάλλοντος

* Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωροταξικού - αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού.

* Τα αποτελέσματα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόμενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς κυρίως μέσω του Ίντερνετ (http://observatory.egnatia.gr), αλλά και μέσω εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ.

* H λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συμπεριλαμβάνει ως μόνιμη επιδίωξη τη δικτύωση και συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Στοιχεία επικοινωνίας / Contact details
Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 60030
6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης
570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 470 200
Fax: 2310 475 937
e-mail: observe@egnatia.gr
Egnatia Motorway Observatory
EGNATIA ODOS S.A.
P.O. Box 60030
6th km Thessaloniki-Thermi
57001
Thermi, Thessaloniki
Greece

Tel: +30 2310 470 200
Fax: +30 2310 475 937
Email: observe@egnatia.gr

EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020

Για την περίοδο 2017-2023 το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής", σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Απόφαση ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ΑΔΑ: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228).
Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτό το newsletter κάντε κλικ εδώ.

If you wish no longer to receive this newsletter please click here.

Θέλετε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το Newsletter; κάντε κλικ εδώ.

Do you wish to subscribe and receive the Newsletter? click here.
© 2017 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / EGNATIA ODOS S.A.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.