Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Σκοπιμότητα και αντικείμενο εργασιών του Παρατηρητηρίου
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συγκρότησε το Παρατηρητήριο προκειμένου:
να υποστηριχθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση του άξονα,
να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συμβολής του έργου στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου,
να συμβάλλει στην εναρμονισμένη αποτίμηση των επιδράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΤΕΝs-T) στη συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου.

Η συνολική αξιολόγηση του έργου πρέπει να γίνεται με βάση την παρακολούθηση και αποτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού όχι μόνο στο σύστημα μεταφορών και στη λειτουργία του οδικού δικτύου, αλλά και στην οικονομική-κοινωνική συνοχή και χωροταξική οργάνωση του βορειοελλαδικού χώρου, στην προσπελασιμότητα και ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών και των αστικών κέντρων, στο περιβάλλον και στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» (.pdf, 105 MB)

Με την προσπάθεια αυτή καθίσταται εφικτό να αποτιμηθούν τόσο η θετική συμβολή όσο και οι αναξιοποίητες ευκαιρίες, αλλά ακόμα και οι τυχόν επιπτώσεις, του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αξιολογηθούν και να οδηγήσουν σε μια συνολική αποτίμηση της αλληλεπίδρασης του έργου με την αναπτυξιακή πορεία της Βόρειας Ελλάδας.

Η αναπτυξιακή διάσταση της Εγνατίας Οδού λαμβάνεται άλλωστε υπόψη σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό και τοπικό, όσο και σε εθνικό ή ακόμη και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συνιστά χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί υποστηρικτικά σε διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων μέτρων πολιτικής.

Το ιδιαίτερο αντικείμενο εργασιών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού αφορά, δηλαδή, στη συσχέτιση της κατασκευής και λειτουργίας του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων με την κοινωνικο-οικονομική συνοχή, την χωροταξική οργάνωση, τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών, και την κατάσταση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, αλλά και γενικότερα μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης επιρροής.

Το Παρατηρητήριο εφαρμόζει τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τρέχουσας ευρωπαϊκής πρακτικής για την παρακολούθηση βασικών φαινομένων που σχετίζονται με την πρόσβαση στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τη διάρθρωση του δικτύου των οικισμών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, επιδιώκωντας να συμβάλει ουσιαστικά στην ικανότητα πρόβλεψης, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο καταγράφει και μελετά τις χωρικές επιδράσεις από την κατασκευή και λειτουργία του οδικού άξονα με βάση ένα σύστημα 50 δεικτών, που σχετίζονται με:

Συνολικά το αντικείμενο εργασιών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού συνοψίζεται στις παρακάτω βασικές συνιστώσες:

Συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία πηγών, στοιχείων, πρωτογενών δεδομένων και χαρτογραφικών υποβάθρων, αρχείων και μετρήσεων.
Ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) και άλλων πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικών.
Υπολογισμός και επεξεργασία όλων των δεικτών.
Σύνταξη εκθέσεων, ερευνών και γνωμοδοτήσεων, για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων.
Ανάθεση και διαχείριση μελετών.
Προβολή-διάχυση αποτελεσμάτων.
Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων.

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

πληροφορίεςΤο Παρατηρητήριο της Εγνατίας ΟΔού συμπεριλαμβάνεται στα good practice projects του Interreg προγράμματος: Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience. Στόχος του προγράμματος REGIO-MOB είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/

αρχή σελίδας

 

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Ιστορικό
Οργάνωση
Δραστηριότητες
Προϊόντα
Υπηρεσίες

γΜελέτη αξιολόγησης και προοπτικών Παρατηρητηρίου (κωδ. αναφ. 5212), Φεβ. 2014
γ Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης
γ Εκτενής περίληψη - Executive Summary
γ ΠΕ04: Τελική Έκθεση - Σύνθεση Αποτελεσμάτων
γ ΠΕ03: Στρατηγικό Πλαίσιο
γ Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας ερωτηματολογίων
γ ΠΕ02: Αξιολόγηση με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνώμων
γ ΠΕ01: Απολογισμός δράσεων - μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

Πόστερ παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 3,3 MB)

16σέλιδο φυλλάδιο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)

’ρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, Πρακτικά Ημερίδας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (επ.):Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης,15 Μαρτίου 2006, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, σελ. 203-216 (.pdf, 1,7 MB)
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη