Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 


Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Μεθοδολογία Υπολογισμού Δεικτών
Συλλογή και Αποθήκευση Δεδομένων
Τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου προέρχονται είτε από εξωτερικές πηγές (Οργανισμοί, Εταιρίες, Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια), είτε από εσωτερικές πηγές (Εγνατία Οδός Α.Ε.). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται, ελέγχονται, κατηγοριοποιούνται και αποθηκεύονται, είτε ως έχουν, είτε μετά από κατάλληλη επεξεργασία για την προσαρμογή τους στις ανάγκες του Παρατηρητηρίου και των άλλων Τμημάτων & Διευθύνσεων της Εγνατίας Οδού. Τα δεδομένα μπορεί να είναι:
Είδος Δεδομένων
Είδος Αρχείων
Περιγραφικά Δεδομένα, συνήθως σε μορφή πινάκων (tabular data)
excel, html, word
Χωρικά ή Διανυσματικά Δεδομένα (spatial - vector data)
shapefiles, coverages, geodatabases
Ψηφιδωτά Δεδομένα (raster data)
images, grid files
Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στον κεντρικό server του Παρατηρητηρίου, είτε στην Βάση Δεδομένων Oracle, μέσω του Spatial Database Engine (SDE), είτε ως μεμονωμένα αρχεία.
Υπολογισμός Δεικτών

Ο υπολογισμός των δεικτών όσον αφορά στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) βασίζεται στη συσχέτιση περιγραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων, στο περιβάλλον του λογισμικού GIS.

Τα χωρικά δεδομένα έχουν ήδη εισαχθεί στο σύστημα, είτε μέσω του SDE/Oracle είτε ως ξεχωριστά αρχεία (shapefiles, coverages κλπ.). Τα Περιγραφικά Δεδομένα μορφοπούνται στην αρχική τους κατάσταση (συνήθως αρχεία Excel), και σε κάποιες περιπτώσεις ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται εξ'ολοκλήρου μέσα στο Excel. Στη συνέχεια τα δεδομένα εισάγονται σε μία Access Geodatabase (βάση δεδομένων Access με επιπλέον ικανότητα διαχείρισης χωρικών δεδομένων) και απο κεί ως πίνακας (table) εισάγονται στο SDE/Oracle.

Κατόπιν, γίνεται συσχέτιση των περιγραφικών δεδομένων με τα χωρικά/διανυσματικά δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο SDE, βάση ενός κοινού πεδίου (foreign key) ή και βάση μιας Συσχέτισης (Relationship) δημιουργημένης εντός της Oracle. Με αυτόν τον τρόπο, στο γραφικό περιβάλλον του GIS μπορεί να οπτικοποιηθεί το αποτέλεσμα του υπολογισμού ενός δείκτη, ή και να υπολογιστεί ένας δείκτης, με χρήση εργαλείων του λογισμικού GIS.

   

αρχή σελίδας

espon tia

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη