Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Οι Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού

x2018, Ολοκληρωμένες μελέτες-έρευνες:

μ Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414/29.12.2017)

μ Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)

==================================

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
εΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
ε Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
εΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary
ε Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
ε Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
ε Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

====================================

Κάθε δείκτης έχει συγκεκριμένα χωρικά επίπεδα εφαρμογής, που είναι οι ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού. H ζώνη επιρροής ενός μεταφορικού άξονα με την εμβέλεια και τη σημασία της Εγνατίας Οδού είναι ένα δυναμικό σύστημα που μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα του είδους και του χρονικού ορίζοντα των επιδράσεων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για πολλές επάλληλες ζώνες επιρροής. Συνεκτιμώντας το θεωρητικό πλαίσιο για τις αλληλεπιδράσεις μεταφορικών υποδομών και ανάπτυξης, το υφιστάμενο προγραμματικό πλαίσιο του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού και γενικότερα παραδείγματα από την ισχύουσα μεθοδολογία και πρακτική, προσδιορίστηκαν πέντε ζώνες επιρροής.

Οι πέντε ζώνες επιρροής καλύπτουν τη ζώνη του ίδιου του άξονα σε ένα βάθος 500-1.000 μέτρων, τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Νομών και Περιφερειών απ' όπου διέρχονται τόσο ο άξονας της Εγνατίας όσο και οι κάθετοι άξονες, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου, που επηρεάζεται λόγω των αλλαγών που επιφέρουν ο άξονας και οι κάθετοί του στην οργάνωση του συνολικού συστήματος μεταφορών.

ΖΩΝΗ Ι:
Ζώνη ’ξονα Εγνατίας: 500 - 1.000 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα
ΖΩΝΗ ΙΙ:
Διάδρομος διέλευσης άξονα: Νομοί από όπου διέρχεται ο άξονας (11 Νομοί)
ΖΩΝΗ ΙΙΙ:
Διάδρομος διέλευσης Καθέτων Αξόνων: Νομοί από όπου διέρχονται οι Κάθετοι ’ξονες (13 Νομοί)
ΖΩΝΗ ΙV:
Ζώνη Περιφερειών: Σύνολο Ζωνών ΙΙ & III (5 Περιφέρειες)
ΖΩΝΗ V:
Ευρεία ζώνη επιδράσεων συστήματος Εγνατίας Οδού: Ευρύτερη περιοχή Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου
ΖΩΝΗ V-A:
Ζώνη επιδράσεων στον Ελλαδικό χώρο: Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά
ΖΩΝΗ V-B:
Ζώνη επιδράσεων στο διασυνοριακό χώρο: Έως τις πρωτεύουσες των χωρών του διασυνοριακού χώρου της Ν.Α. Ευρώπης
ΖΩΝΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:
Ζώνη επιδράσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο: Λειτουργία του συστήματος της Εγνατίας Οδού ως τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων (TENs-T) και Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (TINA)
Από την άποψη των βασικών μακροσκοπικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως προγραμματική βάση την Περιφέρεια, η βασικότερη ζώνη στην οποία επικεντρώνεται η μελέτη της εξέλιξης των μεγεθών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο είναι η Ζώνη ΙV , δηλαδή η Ζώνη των πέντε Περιφερειών απ΄ όπου διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία. Εντός της Ζώνης ΙV , εντάσσονται οι Ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ: ζώνη 1.000 μέτρων από τον άξονα, Νομοί διέλευσης του άξονα και Νομοί διέλευσης των κάθετων αξόνων αντιστοίχως. Πολλοί δείκτες εστιάζονται στη Ζώνη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αναλόγως με το αντικείμενο παρακολούθησης και τη γεωγραφική του εμβέλεια.

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016 (.pdf, 800 KB)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014, Ιαν. 2016(,pdf, 12,5 MB)

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι ’ξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)

Κείμενο Εργασίας:
Εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2005-2013 (.pdf, 12ΜΒ)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων 2009-2012 (.pdf, 8ΜΒ)

νEπιλεξιμότητα Περιφερειών και Κρατών-Μελών για τα Διαρθωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 2014-2020
χάρτης επιλεξιμοτητας 2014-2020

Χάρτης δικτύων και διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (2013) στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη (.pdf, 3 ΜΒ)

Χάρτης διαδρόμου Ανατολής/Ανατ. Μεσογείου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 2013
Πηγή: EC, DG Transport, TEN-T CORE NETWORK CORRIDORS

ν Το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών
ν Περισσότερα: ΤΕΝ-Τ, DG TRANSPORT >>
map ΤΕΝ-Τ corridors

Κείμενο εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό (.pdf, 5 MB)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

 

ΝΕΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Περιλαμβάνονται χάρτες κινητικότητας, χρονοαποστάσεων και ωφελούμενου πληθυσμού, μεταβολών χρήσεων και αξιών γης, χωροθέτησης επιχειρήσεων, θορύβου, ΑΕΠ, απασχόλησης κα >>>

 

 
 
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη