Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο


Terrotirail Impact Assessment bibliography

Μελέτη Χωρικών Επιδράσεων: Βιβλιογραφία

European Spatial Planning Observation Network

Το ESPON έχει πραγματοποιήσει πολλές έρευνες στον τομέα της εκτίμησης των χωρικών (ή εδαφικών) επιδράσεων. Παραδείγματα έργων είναι το ESPON ARTS - στο οποίο βασίζεται το ESPON TIA Quick Check - καθώς και το έργο ESPON EATIA. Ενδεικτικά:

ESPON TIA Tool: μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς σε θέματα περιφερειακής πολιτικής με τον προσδιορισμό των εκ των προτέρων δυνητικών εδαφικών επιδράσεων των νέων νομοθεσιών, πολιτικών και οδηγιών της ΕΕ (LPDs).

ESPON (2011): The TIA quick check. Standard Version

ESPON (2011): The TIA quick check. Advanced Version

ESPON (2012): ESPON ARTS. Assessment of Regional and Territorial Sensitivity

ESPON (2012): Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives. A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission..

ESPON (2013): EATIA – ESPON and Territorial Impact Assessment

ESPON (2013): TIPTAP: Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies

Η ιστοσελίδα "Impact Assessments" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει βασικά έγγραφα εκτίμησης-αξιολόγησης των επιδράσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδεικτικά:

EU COM (2009): Impact Assessment Guidelines. SEC(2009) 92

EU COM (2013): Commission Staff Working Document. Assessing territorial impacts: Operational guidance on how to assess regional and local impacts within the Commission Impact Assessment System.

 

’λλες δημοσιεύσεις

μ Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas (2018): "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe", Impact Assessment and Project Appraisal Journal

Fischer, Thomas B.; Gore, Tom; Golobic, Mojca; Marot, Naja (2013): Territorial Impact Assessment – a new policy assessment tool to support territorial cohesion.

Fischer, Thomas B.; Sykes, Olivier; Gore, Thomas; Marot, Naja; Golobic, Mojca; Pinho, Paulo; Waterhout, Bas; Perdicoulis, Anastassios (2014): Territorial Impact Assessment of European Draft Directives – The Emergence of a New Policy Assessment Instrument

Medeiros, Eduardo (2015): Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation

Medeiros, Eduardo (2016): Territorial Impact Assessment and Public Policies: The Case of Portugal and the EU

Zonneveld, Wil & Waterhout, Bas (2009): EU Territorial Impact Assessment: Under what Conditions?

 


 

 

 

open data
Έρευνα Google

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη