Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 

 

The Open Source Geospatial Foundation

 

Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο

https://www.data.gov.gr/
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

το επίσημο σημείο ενημέρωσης και επικοινωνίας για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α και την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ συμμετέχει στον κατάλογο των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών (data.gov.gr) αλλά και στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (www.inspire.okxe.gr).

l1. Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΟΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE

excel Κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων/εξοπλισμού και υπηρεσιών της ΕΟΑΕ, (έκδοση 3.0, 02.07.2014) στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
zip μεταδεδομένα

l 2. Κατάλογος Εγγράφων και Αρχείων της ΕΟΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’) προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας» (ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΥΠΕ-010 Παρ. 2)

 

peon data gov gr OBSERVATORY-EGNATIA ODOS AE OPEN DATA: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ) ΜΟΡΦΗ

GIS big data Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων για τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (2009 & 2018) στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακες Αποτελεσμάτων Συγκοινωνιακών Μετρήσεων για Αποστάσεις και Χρονοποστάσεις Τόπων Ειδικού Ενδιαφέροντος από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων, 2018

ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Περιοχών Οργανωμένης Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ) και Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD ΣΣ

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .xls
(zip, 2 ΜΒ)
- Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-16
- Δημιουργήθηκε: 2018-10-15
- Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "αποστάσεις; χρονοαποστάσεις; χρόνος διαδρομής; αυτοκινητόδρομος; οδικό δίκτυο; προσβασιμότητα; εγνατία"


ΔΔ

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)
Σ Παράρτημα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων (zip, 2 MB)
map Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών (.pdf, 2 MB)
map Χάρτες ζωνών μείωσης χρονοαποστάσεων (zip, 40 MB)
map Χάρτες ωφελούμενου πληθυσμού ανά ζώνη χρονοαπόστασης

GIS big data Σύνολο δεδομένων για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 22 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2007- 2018).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στοιχεία καταγραφής-έρευνας και επεξεργασμένα αποτελέσματα για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης-απασχόλησης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 22 κόμβων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων μεταξύ 2007 και 2018. Για τις εργασίες τηλεπισκόπησης χρησιμοποιηθήκαν ως υπόβαθρο γεωναναφερμένες (ΕΓΣΑ '87) δορυφορικές εικόνες και IKONOS (2007) και WV1, WV2, WV3, GEO-1 (2017), ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από εκτεταμένη έρευνα πεδίου (με τη χρήση ερωτηματολογίων) το 2018.

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipxls

fileΜεταδεδομένα (αρχεία .zip, .xml)

- inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου: .xls -
(.zip, 1 MB)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-02
- Δημιουργήθηκε: 2018-10-01
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες, να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους και να μην τα εκμεταλλευτεί εμπορικά. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: ""ΙΙ.3 Ορθοφωτογραφία; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες; ΙΙΙ.2 Κτήρια; ΙΙΙ.4 Χρήσεις γης"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "χρήσεις γης; αστική ανάπτυξη; επιχειρήσεις (κλάδος); αξία (της) γης; απασχόληση/εργασία; αυτοκινητόδρομος; περιοχή που υφίσταται πιέσεις; κόμβοι; Επιχειρηματικότητα; αστική δόμηση; φυσική γη; αξίες γης; gis; εγνατία"

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2018

GIS data Οδικά Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενημερωμένο, όσον αφορά την πρόοδο και ολοκλήρωση των έργων, ΟΔΙΚΟ Διευρωπαϊκό Δίκτυο (κεντρικό και εκτεταμένο - core & comprehensive)

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD ashp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες

a πηγή πρωτογενών δεδομένων: GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec, 2017)

- Υπεύθυνος ενημέρωσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .shp (GIS)
(zip, 2,6 MB)
- Τελευταία ενημέρωση: 2017-12-02
- Δημιουργήθηκε: 2017-12-02
- Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) - Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών;
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών", "οδικό δίκτυο", "εγνατία οδός", "χάραξη", "άξονας"," Κεντρικό Οδικό Δίκτυο", "Εκτεταμένο Οδικό Δίκτυο","TEN-T"

map Χάρτης αναφοράς

TENT-T_road-gr

a πηγή (πρωτογενών δεδομένων): GIS dymanic maps of TEN-T (EC, DG MOVE, TENtec, 2017)

 

GIS data Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το αρχείο εμπεριέχει τις οδούς παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την ΥΑ του ΥΠΥΜΕ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70. (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD ashp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες

- Υπεύθυνος δημιουργίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Ενημέρωσης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .shp (GIS)
(zip, 400 ΚΒ)
- Τελευταία ενημέρωση: 2017-12-02
- Δημιουργήθηκε: 2017-12-02
- Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών;
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "απαγόρευση κυκλοφορίας"; "Βαρέα οχήματα"; "παράπλευροι οδοί"; "εναλλακτικοί οδοί"; "οδοί χωρίς διόδια"; "Εγνατία Οδός"; "Κάθετοι άξονες
"

Σ Online χάρτης: Οδοί με απαγόρευση κυκλοφορίας (Αρχείο ΦΕΚ Β΄3769/26.10.2017)

Η εφαρμογή προβάλει τις οδούς παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (κόκκινη γραμμή) στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την ΥΑ του ΥΠΥΜΕ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70.

- Κάντε κλικ ΕΔΩ ή πάνω στην εικόνα για να συνδεθείτε

diodia_map_onlie_2018_01

v Εναλλακτική διαδρομή για την πρόσβαση στην εφαρμογή του online χάρτη (ΑrcGIS Online)
x

xδείτε το χάρτη σε εικόνα (pdf, 500 KB)
v


Επιπλέον πληροφορίες για το αρχείο Οδών και την εφαρμογή παρουσίασης σε online χάρτη ΕΔΩ

 

f Στοιχεία Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στοιχεία λειτουργίας & συντήρησης στην Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Ενδεικτικά: (i) Mήκος αυτοκινητοδρόμων (ii) Αριθμός Σταθμών και Χώρων Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ, ΧΣΑ κοκ), Σταθμών Διοδίων (iii) Αριθμός και μήκος σηράγγων (iv) Κυκλοφοριακά στοιχεία (v) Στοιχεία οδικής ασφάλειας (vi) Κατανάλωση ενέργειας (vii) Ανακύκλωση υλικών
* Τα στοιχεία αφορούν τα κύρια θέματα λειτουργίας και συντήρησης οδικών αξόνων και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Επισημων Στατιστικών του ΥΠΥΜΕ
** Τα στοιχεία αποτελούν υποσύνολο των στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης που διατίθενται από την ΕΟΑΕ στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» (HELLASTRON) καθώς και στον οργανισμό ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures).

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD Σ

fileΆδεια χρήσης

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .xls
(zip, 380 KB)
- Τελευταία ενημέρωση: 2018-02-01
- Δημιουργήθηκε: 2016-05-02
- Άδεια χρήσης (License): Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης , μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "λειτουργία; συντήρηση; αυτοκινητόδρομος; οδικό δίκτυο; εγνατία; μήκος; απασολουμενοι; ζημιές και αποκαταστάσεις; ενέργεια; ανακύκλωση υλικών; διόδια; οδική ασφάλεια; ατυχήματα"

table_excel Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων (2009) στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακες Αποτελεσμάτων Συγκοινωνιακών Μετρήσεων για Αποστάσεις και Χρονοποστάσεις Τόπων Ειδικού Ενδιαφέροντος από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων, 2009

ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Περιοχών Οργανωμένης Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ) και Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .xls
(zip, 420 KB)
- Τελευταία ενημέρωση: 2010-07-02
- Δημιουργήθηκε: 2006-06-01
- Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "αποστάσεις; χρονοαποστάσεις; χρόνος διαδρομής; αυτοκινητόδρομος; οδικό δίκτυο; προσβασιμότητα; εγνατία"


file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, 2009 (.pdf, 3,5 MB)
Παράρτημα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων (.pdf, 7,8 MB)
map Χάρτης μετρηθέντων διαδρομών (.pdf, 1,3 MB)
map Χάρτες ζωνών μείωσης χρονοαποστάσεων
map Χάρτες ωφελούμενου πληθυσμού ανά ζώνη χρονοαπόστασης

 

GIS data Σημεία τόπων ειδικού ενδιαφέροντος στη “Ζώνη Επιρροής IV” της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τοπωνύμια και συντεταγμένες (σημαιακά αρχεία GIS) για 552 τόπους ειδικού ενδιαφέροντος: σταθμοί Μέσων ΜαζικήςΜεταφοράς (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων), Περιοχές Οργανωμένης Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ τεχνολογικά Πάρκα κλπ) και και Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραθεριστικές περιοχές, τόποι φυσικού κάλους, τόποι πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραθεριστικές ζώνες κοκ)

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείου: .shp (GIS)
- (.zip, 6 ΚΒ)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2010-11-08
- Δημιουργήθηκε: 2009-06-01
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες; ΙΙΙ.2 Κτήρια; ΙΙΙ.8 Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις; ΙΙΙ.7 Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος; ΙΙΙ.6 Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κρατικές υπηρεσίες"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "τουριστικοί τόποι; αρχαιολογικοί χώροι; μουσεία; παραθεριστικές ζώνες; παραδοασιακοί οικισμοί; τόποι φυσικού κάλλους; βιομηχανικές περιοχές; βιοτεχνικά πάρκα; τεχνολογικά πάρκα; σιδηροδρομικοί σταθμοί; λιμάνια; αεροδρόμια; gis; εγνατία"

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, 2009 (.pdf, 3,5 MB)
- Χάρτες: Τόποι ειδικού ενδιαφέροντος στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού
map Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (.pdf, 3,5 ΜB)
map Κεντρ. Μακεδονία (.pdf, 4,2 ΜB)
map Δυτική Μακεδονία (.pdf, 2,7 ΜB)
map Ήπειρος (.pdf, 3,9 ΜB)
map Θεσσαλία (.pdf, 4,9 ΜB)

 

GIS big data Σύνολο δεδομένων για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού (1998- 2009).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στοιχεία και αρχεία GIS για τις μεταβολές χρήσεων γης, αξιών γης και εγκατάστασης-απασχόλησης επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού μεταξύ 1998 και 2009. Για τις εργασίες τηλεπισκόπησης χρησιμοποιηθήκαν ως υπόβαθρο γεωναναφερμένες (ΕΓΣΑ '87) δορυφορικές εικόνες SPOT (1998) και IKONOS (2007), ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από εκτεταμένη έρευνα πεδίου (με τη χρήση ερωτηματολογίων) το 2008-09.

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshpxls

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml)

- inspire metadata editor & validator

Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου: .xls & .shp (GIS) -
(.zip, 25 MB)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2010-07-01
- Δημιουργήθηκε: 2009-06-01
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: ""ΙΙ.3 Ορθοφωτογραφία; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες; ΙΙΙ.2 Κτήρια; ΙΙΙ.4 Χρήσεις γης"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "χρήσεις γης; αστική ανάπτυξη; επιχειρήσεις (κλάδος); αξία (της) γης; απασχόληση/εργασία; αυτοκινητόδρομος; περιοχή που υφίσταται πιέσεις; κόμβοι; Επιχειρηματικότητα; αστική δόμηση; φυσική γη; αξίες γης; gis; εγνατία"

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού: Τελική Έκθεση - Αποτελέσματα, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2009
- Επίγεια συλλογή στοιχείων: Μεθοδολογία (.pdf, 900 ΚΒ)
- Αρχικά δεδομένα και βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης (.pdf, 850 ΚB)
- Παράρτημα συλλογής στοιχείων (.pdf, 2 MB)

map Χάρτες και Αποτελέσματα για Μεταβολές Αστικής Γης
map Χάρτες και Αποτελέσματα για Πιέσεις Μεταβολής Χρήσεων Γης
map Χάρτες και Αποτελέσματα για Μεταβολές της Βιομηχανικής και Εμπορικής Γης
map Χάρτες και Αποτελέσματα για Μεταβολές των Αξιών Γης
map Χάρτες και Αποτελέσματα για Εγκατάσταση Επιχειρήσεων


GIS dataΛειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασίας (commuting) στον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επεξεργασμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και πρωτογενώς παραγόμενα διαγράμματα (αρχεία GIS) που προσδιορίζουν τις Λειτουργικές Αστικές Περιοχές στον ελλαδικό χώρο με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία όπως καταγράφονται στην απογραφή πληθυσμού του έτους 2001.

Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs: Funcational Urban Areas) ορίζονται γενικά οι περιοχές πέριξ των αστικών κέντρων, οι οποίες είναι λειτουργικά συνδεδεμένες με αυτά. H έννοια της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής που καλύπτει το παρόν σύνολο δεδομένων προσδιορίζεται με βασικό κριτήριο το αν, σε επίπεδο ΟΤΑ, οι καθημερινές μετακινήσεις του πληθυσμού για εργασία ξεπερνούν το 10% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι καθημερινές μετακινήσεις με σκοπό την εργασία του πληθυσμού ενός ΟΤΑ προς ένα αστικό κέντρο ξεπερνούν το 10% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του ΟΤΑ, τότε θεωρείται ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στην Λειτουργική Αστική Περιοχή του αστικού κέντρου στο οποίο παρατηρούνται οι μετακινήσεις αυτές.

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

)Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου: .shp (GIS) - (
.zip, 2,1 ΜΒ)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2008-05-23
- Δημιουργήθηκε: 2007-07-01
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "Ι.7 Δίκτυα μεταφορών; ΙΙΙ.1 Στατιστικές μονάδες"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "μετακινήσεις; εργασία; αστικές λειτουργικές περιοχές; commuting; απογραφή; 1991; 2001; αστικά κέντρα; ΕΛΣΤΑΤ; gis; εγνατία"

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Κείμενο Εργασίας: Προσδιορισμός Λειτουργικών Αστικών Περιοχών στον Ελλαδικό χώρο, με βάση τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία, Φεβ.2008(.pdf, 1,4 MB)
sΛειτουργικές αστικές περιοχές στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, με βάση καθημερινές μετακινήσεις για εργασία ( .pdf, 1,3 ΜΒ)
sΚύριες καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (commuting) από και προς την πόλη των Ιωαννίνων, 2001 pdf, 0,5 ΜΒ
sΚύριες καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (commuting) από και προς την πόλη της Κομοτηνής, 2001 pdf, 0,5 MB
sΚύριες καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (commuting) από και προς την πόλη της Κοζάνης, 2001 pdf, 0,5 MB
sΚύριες καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (commuting) από και προς την πόλη της Θεσσαλονίκης, 2001 pdf, 0,5 MB
sΚύριες καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (commuting) από και προς την πόλη της Λάρισας, 2001 pdf, 0,5 MB

 

GIS data Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) πόλεων στη “Ζώνη Επιρροής IV” της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) πόλεων στη “Ζώνη Επιρροής IV” της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

)Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου: .shp (GIS) - (.zip,
6 ΚΒ)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2010-11-08
- Δημιουργήθηκε: 2009-06-01
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: "άλλο"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "συντεταγμένες; σημεία; πόλεις; gis; εγνατια; "

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού, 2009 (.pdf, 3,5 MB)

 

GIA data Δημοτικά Διαμερίσματα στη “Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού” (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, 2011.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα όρια στα Δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκουν στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (“Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού”), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, 2011, της ΕΛΣΤΑΤ (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03).

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

)Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου:
.shp (GIS) - (.zip, xx ΜΒ)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2014-08-01
- Δημιουργήθηκε: 2013-02-11
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων shp θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ενώ ως πηγή των πρωτογενών πληθυσμιακών δεδομένων η ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr)
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: ""Ι.4 Διοικητικές ενότητες; ΙΙΙ.10 Κατανομή πληθυσμού - Δημογραφία"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "δημοτικά διαμερίσματα; κατάταξη; απογραφή; πληθυσμός; 1991; 2001; 2011; ΕΛΣΤΑΤ; gis; εγνατία"

link sample DD egnatia zone

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 8,45mb)

Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ - Αποτελέσματα Απογραφών 1991, 2001 kai 2011.

GIA data Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμων 2001 (κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών ΔΔ), στη “Ζώνη Επιρροής IV” της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ζώνες πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών και αντίστοιχων Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ) και Δήμων, σύμφωνα με την κατάταξη και την απογραφή 2001 της ΕΛΣΤΑΤ.

download Καταφόρτωση διαθέσιμου αρχείου - DOWNLOAD zipshp

fileΜεταδεδομένα (αρχείο xml) - inspire metadata editor & validator

)Επιπρόσθετες πληροφορίες
- Δημιουργός: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
- Υπεύθυνος Συντήρησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
- Έκδοση: 1.0
- Τύπος αρχείων συνόλου:
.shp (GIS) - (.zip, 8,5 ΜΒ)
- Σύστημα συντεταγμένων: ΕΓΣΑ '87
- Τελευταία ενημέρωση: 2010-07-01
- Δημιουργήθηκε: 2010-04-15
-Άδεια χρήσης (License): ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)- Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης, σε ψηφιακή μορφή, μόνο για μη-κερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Ο παραλήπτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων για άλλους σκοπούς και εργασίες και να μην τα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους. Ως πηγή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με την "Πολιτική Διάθεσης Δεδομένων & Υπηρεσιών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE"
- Εντοπιστής πόρου: https://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
- Θεματική ενότητα κατά INSPIRE: ""Ι.4 Διοικητικές ενότητες; ΙΙΙ.10 Κατανομή πληθυσμού - Δημογραφία"
- Ετικέτες - λέξεις κλειδιά (keywords): "οικισμοί; δημοτικά διαμερίσματα; δήμοι; υψόμετρα; κατάταξη; απογραφή; 2001; ΕΛΣΤΑΤ; gis; εγνατία"

file Έκθεση αναφοράς - Πηγή:
map Χάρτες: Ορεινά, ημιορεινά και πεδινά Δημοτικά Διαμερίσματα (ΔΔ) στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού (+ 3D χάρτης)

Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛΣΤΑΤ - Αποτελέσματα Απογραφής 2001: (α) πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Μέσος σταθμικός των υψομέτρων. (β) Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια, πυκνότητα πληθυσμού και μέσος σταθμικός των υψομέτρων των δήμων και κοινοτήτων. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί. (γ) Διοικητικές Μεταβολές από 1/1/1991 μέχρι 31/12/2000. Ανάκτηση δεδομένων από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) στις 13.04.2010.

 

 

 

open data
Έρευνα Google

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

νΠρότυπες άδειες δημόσιας γεωχωρικής πληροφορίας (ΕΥΓΕΠ - INSPIRE)

νθεσμικό πλαίσιο διάθεσης ανοικτών δεδομένων

1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α, Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

4. Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

ψ
ψ
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για κυκλοφοριακά δεδομένα και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

GLOBAL OPEN DATA INDEX
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network.

e-Newsletter του Παρατηρητηρίου >>

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

Δελτία Αποτελεσμάτων δεικτών

Χάρτες

Εκθέσεις, μελέτες και κείμενα εργασίας

παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ

ξ 16σέλιδο φυλλάδιο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (.pdf, 7 MB)
ν

 

 
 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη