Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση

 

 

 

 

 Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού

Στη χώρα μας, τα ζητήματα που συνήθως αναδεικνύονται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για την κατασκευή νέων μεταφορικών υποδομών είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι χρηματοδότησης. Όμως, η ουσιαστική συζήτηση, η οποία και οριοθετεί την ποιοτική διαφορά των έργων, θα πρέπει να αφορά και στις αναμενόμενες χωρικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. Δηλαδή, τις επιδράσεις στο περιβάλλον, στο γενικότερο σύστημα μεταφορών, στο επίπεδο ανάπτυξης και στην ποιότητα ζωής, καθώς και στη χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων στις περιοχές που άμεσα ή/και έμμεσα επηρεάζονται από αυτά.

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ). Συνδέει την Ελλάδα με τον Ευρωπαϊκό χώρο και τη Μέση Ανατολή και μέσω των κάθετων αξόνων λειτουργεί ως συλλεκτήριος άξονας των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων Μεταφορών (ΠΔΜ) που διατρέχουν τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη από Βορρά προς Νότο (δίκτυο ΤΙΝΑ).

x2018, Ολοκληρωμένες μελέτες-έρευνες:

μ Μελέτη Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5414/29.12.2017)

μ Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (Σύμβαση με κωδ. αναφοράς 5403/05.10.2017)

=============================

ε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe",
- Authors: Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas
Impact Assessment and Project Appraisal Journal (2018)

==================================

ε ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κωδ. αναφ. 5265)
-- Παραδοτέα: "ΠΕ1_ΠΕ2"
εΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Παράρτημα Ι: προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ε Παράρτημα ΙΙΙ: Βιβλιογραφικές αναφορές
-- Παραδοτέο: "ΠΕ3"
ε Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση
-- Παραδοτέο: "ΠΕ4_ΠΕ5"
εΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
ε Περιεχόμενα
ε Εκτενής περίληψη έκθεσης
ε Executive summary
ε Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
ε Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
ε Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
ε Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
ε Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

========================================

Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ διατρέχει τον παραδοσιακό άξονα διασύνδεσης και ανάπτυξης του Ελληνικού χώρου, και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του δεν αναμένεται να παρουσιάσουν δραστικές μεταβολές στο γενικό αναπτυξιακό, χωροταξικό και μεταφορικό επίπεδο. Αντίθετα το σύστημα της Εγνατίας Οδού με τους κάθετους άξονες εισάγει ένα νέο δίκτυο στην κατεύθυνση Δύσης – Ανατολής με σημαντικές επιδράσεις στις διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις.
Ζώνες και άξονες συνεργασίας και ανάπτυξης σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Χωρική συνοχή και διεθνείς πύλες της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Η αναπτυξιακή διάσταση της Εγνατίας Οδού λαμβάνεται άλλωστε υπόψη σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό και τοπικό, όσο και σε εθνικό ή ακόμη και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσδοκίες που γεννά η Εγνατία Οδός ως ραχοκοκαλιά περιφερειακής ανάπτυξης θέτουν επίσης επί τάπητος την αναγκαιότητα για ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων και αποτελεσματικών συνεργασιών ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν.

Η μελέτη των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού από το Παρατηρητήριο στην παρούσα φάση ουσιαστικά αποτελεί την εκτίμηση μιας αρχικής κατάστασης της ζώνης των 5 Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας (Ήπειρος, Δυτ. Μακεδονία, Κεν. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, και Θεσσαλία), καθώς και ορισμένων αλλαγών και σταδιακών επιδράσεων μετά την πρώτη φάση λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Μεγέθη που αναφέρονται στη δεκαετία του 1990 θεωρείται ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί πριν από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και αποτελούν βάση για την αποτίμηση της συμβολής της στο μέλλον.

Για την συνθετική εκτίμηση των αποτελεσμάτων οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο ταξινομούνται και αξιολογούνται βάσει της συνάφειάς τους με τέσσερις βασικές παραμέτρους που σχετίζονται με τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής:

Η τρέχουσα μελέτη των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού αναδεικνύει, γενικά, την πραγματική δυνατότητα της Εγνατίας Οδού να αποτελέσει συμπληρωματικό άξονα ανάπτυξης πέραν του «παραδοσιακού» άξονα κατά μήκος του ΠΑΘΕ.

Η αναπτυξιακή σκοπιμότητα κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων κρίνεται ως αναμφισβήτητη. Ως μεταφορική υποδομή και κυρίως ως διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο που συνδέει τα κέντρα ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας έχει άμεσες επιδράσεις στη συνολική βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, όμως, αποδεικνύεται πως η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, όπως και γενικότερα η υλοποίηση έργων αναβάθμισης των μεταφορικών υποδομών, θα πρέπει να συνδέεται με συμπληρωματικά μέτρα πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης που θα ενισχύουν την παραγωγική δομή, τη χωροταξική οργάνωση και την προστασία του περιβάλλοντος των περιφερειών, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, οι οποίες είναι και οι πλέον εκτεθειμένες στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

s3platform_link

πληροφορίες Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON - European Spatial Planning Observatory Network....περισσότερα >>

πληροφορίεςΤο Παρατηρητήριο της Εγνατίας ΟΔού συμπεριλαμβάνεται στα good practice projects του Interreg προγράμματος: Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience. Στόχος του προγράμματος REGIO-MOB είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.interregeurope.eu/regio-mob/

 

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

εκθέσεις και μελέτες
αποτελέσματα
παρουσιάσεις
χάρτες
ενημερωτικά φυλλάδια

h ΑΦΙΕΡΩΜΑ: “Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και Επένδυση: ένα εργαλείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2014-2020” - ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
του Καθ. Γεώργιου Μιχαηλίδη

(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Επισκεψιμότητα και εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στη Ζώνη επιρροής της Εγνατίας Οδού

l Εκδόθηκε το τεύχος πρακτικών της ημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ» με τις εισηγήσεις των ομιλητών (.pdf, 105 MB)

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: αφορά τη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι ’ξονες και επικεντρώνεται κυρίως στα δεδομένα της περιόδου 2007-2014.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014, Ιαν. 2016(,pdf, 12,5 MB)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Μαρ. 2015 (.pdf, 11ΜΒ)

2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (.pdf, 11ΜΒ)

Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στη Συνεδριακή Εκδήλωση «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό», Ιωάννινα 22/10/2014 :
"Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου"

Παρουσίαση:
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, Οκτ. 2013 .pdf, 7MB

Κείμενο εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό (.pdf, 5 MB)

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο (.pdf, 1 ΜΒ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 (.pdf, 9 MB)

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

 

 

 
ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη