Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο
Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου Δείκτες Χωρικών Επιπτώσεων Μεθοδολογίες, GIS Χωρικές Επιδράσεις, Προϊόντα & Υπηρεσίες Δικτύωση Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού

TEN: Διευρωπαϊκά Δίκτυαχαρτοθήκη
Πλοήγηση
Πρόοδος έργου Εγνατίας Οδού Αποτελέσματα Δεικτών Χαρτοθήκη Φωτογραφίες Εκθέσεις Παρουσιάσεις Ενημερωτικό φυλλάδιο Τύπος Επικοινωνία Πληροφορίες για τον Ιστότοπο
Αποτελέσματα Δεικτών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)
Τελευταία ενημέρωση: 10.04.2018
Τα Δελτία Αποτελεσμάτων για κάθε δείκτη δίνονται σε μορφή αρχείου Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format)
διασυνοριακή ζώνη μελέτης

φΈκθεση: χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά & ανάλυση του συστήματος μεταφορών

φ Έκθεση μεθοδολογίας: τελική έκδοση

φΤελική έκθεση επιδράσεων: αποτελέσματα δεικτών - ανάλυση και σύνθεση
φ Περιεχόμενα
φ Εκτενής περίληψη έκθεσης
φ Executive summary


φ Χάρτης ζώνης επιδράσεων και μελέτης
φ Χάρτης: Ευρωπαϊκοί διάδρομοι μεταφορών στην διασυνοριακή ζώνη διερεύνησης επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Χάρτης: Δίκτυα και κόμβοι μεταφορών στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
φ Πίνακες 30α-β: Χρονοαποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Πίνακας 78: Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες
φ Χάρτης παρουσίασης της δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων και τερματικών σταθμών
φ Μεταδεδομένα παραγόμενων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

Περισσότεροι χάρτες για τη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη) της Εγνατίας Οδού δδ

αρχή σελίδας

πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη - συνοχή
Η Κατηγορία δεικτών πολυκεντρικότητας απαρτίζεται από ένα σύνθετο δείκτη, από 7 βασικούς δείκτες και από 8 συμπληρωματικούς δείκτες. Οι βασικοί δείκτες συνιστούν τις κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του σύνθετου δείκτη ενώ οι συμπληρωματικοί δείκτες αξιοποιούνται για την ποιοτική - ερμηνευτική προσέγγιση της πολυκεντρικότητας αλλά και για την κατανόηση φαινομένων χωρικής - αναπτυξιακής πόλωσης και ροών. Ο σύνθετος δείκτης χρησιμοποιεί ως εισροές τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνολική τιμή που συνιστά το βαθμό πολυκεντρικότητας του εξεταζόμενου χώρου.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
POL00

Βαθμός πολυκεντρικότητας (Σύνθετος δείκτης)

POL01

Πληθυσμός αστικών κέντρων (Βασικός δείκτης)

POL02 

Μέγεθος αγοράς (Βασικός δείκτης)

POL03

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο (Βασικός δείκτης)

POL04 

Πληθυσμός (Βασικός δείκτης)

POL05 

Ωφελούμενος πληθυσμός (Βασικός δείκτης)

POL06.

Δυνητική έλξη πόλεων (Βασικός δείκτης)

POL07

Χρονοαπόσταση πόλεων (Βασικός δείκτης)

POL08

Εγκατάσταση επιχειρήσεων (Συμπληρωματικός δείκτης)

POL09.

Μετακινήσεις (προέλευση-προορισμός) (Συμπληρωματικός δείκτης)

POL10
Αστική διάχυση (Συμπληρωματικός δείκτης)
POL11

Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού (Συμπληρωματικός δείκτης)

POL12

Επίπεδο ανεργίας (Συμπληρωματικός δείκτης)

POL13

Μακροχρόνια ανεργία (Συμπληρωματικός δείκτης)

POL14
POL15
διατροπικές μεταφορές - κινητικότητα - προσπελασιμότητα
Η Κατηγορία δεικτών διατροπικότητας των μεταφορών απαρτίζεται από ένα σύνθετο δείκτη, από 3 βασικούς δείκτες και από 4 συμπληρωματικούς δείκτες. Οι βασικοί δείκτες συνιστούν τις κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του σύνθετου δείκτη ενώ οι συμπληρωματικοί δείκτες αξιοποιούνται για την ποιοτική κατανόηση των συνθηκών προσφοράς και λειτουργίας της μεταφορικής υποδομής. Ο σύνθετος δείκτης χρησιμοποιεί ως εισροές τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνθετική τιμή που συνιστά το βαθμό διατροπικότητας του συστήματος μεταφορών του εξεταζόμενου χώρου, όπως αυτός εκφράζεται από τη δυνητική προσπελασιμότητα πόλεων και τερματικών σταθμών.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΝΤ00

Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών (Σύνθετος δείκτης)

ΙΝΤ01

Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών (Βασικός δείκτης)

ΙΝΤ02

Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς (Βασικός δείκτης)

ΙΝΤ03

Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς και Εμπορευματικούς Σταθμούς (Βασικός δείκτης)

ΙΝΤ04

Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια (Συμπληρωματικός δείκτης)

ΙΝΤ05

Αριθμός Τερματικών Σταθμών (Συμπληρωματικός δείκτης)

ΙΝΤ06

Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος Τερματικών (Συμπληρωματικός δείκτης)

INT07

Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη (Decoupling) (Συμπληρωματικός δείκτης)

αρχή σελίδας

διασυνοριακή εδαφική συνεργασία
Η Κατηγορία δεικτών εδαφικής συνεργασίας απαρτίζεται από ένα σύνθετο δείκτη, από 4 βασικούς δείκτες και από ένα συμπληρωματικό δείκτη. Οι βασικοί δείκτες συνιστούν τις κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του σύνθετου δείκτη, ενώ ο συμπληρωματικός δείκτης αξιοποιείται για την ποιοτική κατανόηση φαινομένων συνεργασίας βάσει των ευκαιριών χρηματοδότησης από τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο σύνθετος δείκτης χρησιμοποιεί ως εισροές τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνθετική τιμή που συνιστά το βαθμό εδαφικής συνεργασίας του εξεταζόμενου χώρου.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
CBC00

Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (Σύνθετος δείκτης)

CBC01

Επενδυτικές ροές (Βασικός δείκτης)

CBC02

Εμπορικές ροές (Βασικός δείκτης)

CBC03

Τουριστικές ροές (Βασικός δείκτης)

CBC04
Μεταναστευτικές ροές (Βασικός δείκτης)
CBC05

Ένταση εδαφικής συνεργασίας (Συμπληρωματικός δείκτης)

μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: "The Territorial Impact Assessment of transport: the case of the Egnatia motorway system in the cohesion potential of Southeast Europe",
- Authors: Nikolaos Gavanas , Efthimios Moutsiakis, Anastasia Tasopoulou, Eleni Verani & Vasilios Fourkas
Impact Assessment and Project Appraisal Journal (2018):
Received 23 Oct 2017, Accepted 22 Dec 2017, Published online: 04 Apr 2018, Published on behalf of the International Association for Impact Assessment

αρχή σελίδας

open data
Έρευνα Google

ειδήσεις

πληροφοριακή αφίσα

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.


ε
Αποτελέσματα Δεικτών στη Ζώνη Επιδράσεων των Ελληνικών Περιφερειών

Goggle Maps Traffic Conditions (live)

Χάρτες για το ρόλο και τους δείκτες χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων (ΝΑ Ευρώπη)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου και χώρα προέλευσης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016 (.pdf, 800 KB)

Θεματική Έκθεση "Εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στις περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού" Ιούν. 2015 (.pdf, 16,5ΜΒ)

2η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων, Ιούλιος 2013 (.pdf, 8ΜΒ)


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, Οκτ. 2013 .pdf, 7MB

χαρτοθήκη (map gallery)

νEX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY ξ

 

 

ESPA 2014-2020
EP-YMEPERAA
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2014-2020
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ &
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://www.data.gov.gr/

Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου
Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Σημείωση: Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Στείλτε Μήνυμα
για λόγους anti-spam, παρακαλούμε αντικαταστείστε τη λέξη "at" με το σύμβολο "@"

 

Ελληνικός Ιστότοπος Αγγλικός Ιστότοπος Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε. Observatory Home Page Αρχική Σελίδα Παρατηρητηρίου χαρτοθήκη